Tercjarz nr 1/2024

Tercjarz nr 1/2024

6 lutego 2024 Wyłączono przez Jerzy

 

Modlitwa Świętego Franciszka
z Asyżu

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca.
Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
jak również zdolność jasnego odczuwania
i poznawania,
abym mógł wypełnić Twą świętą
i nieomylną wolę.
Amen

św. Franciszek z Asyżu

Popatrz, jak piękną musi być dusza po spowiedzi św.

bł. Aniela Salawa


Życie w Kościele i dla Kościoła

według Świętego Franciszka z Asyżu

 

 

Dla brata Franciszka Kościół odgrywał bardzo ważną rolę. Jedną z podstawowych cech charyzmatu franciszkańskiego jest wierność Kościołowi. Co oznacza katolickość i jak ją rozumie św. Franciszek z Asyżu oraz co owa postawa oznacza dla nas, Sióstr i Braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich?

1. Miłość do Kościoła

Pierwsza posługa Franciszka dla Kościoła rozpoczyna się po zakończeniu służby rycerskiej wraz z jego przemianą w pokutnika odbudowującego zrujnowane kościoły. Od wydarzenia w San Damiano, kiedy to Ukrzyżowany Chrystus przemówił do Franciszka, Biedaczyna stopniowo odkrywał, iż został powołany nie tyle, a przynajmniej nie tylko do odbudowy kościołów, co do odnowy Kościoła. Remontowanie kościołów, któremu się z zapałem oddał, było tylko początkiem i znakiem tego, co dokonać się miało później w wymiarze duchowym.

Ówczesny papież Innocenty III, z którym Franciszek się spotyka, dzięki wizji, którą otrzymuje podczas snu oraz sugestii kardynała Colonny, protektora Franciszka i jego pierwszych towarzyszy, nie ma wątpliwości co do tego, że dobry Pan Bóg pragnie poprzez Pokutnika z Asyża dokonać wiele dobra dla Kościoła. Gdy heretycy zwracają się przeciwko kapłanom, biskupom i papieżowi, a w następstwie przeciwko świeckim i całej wspólnocie Kościoła, Franciszek, widząc również grzechy i słabości, pragnie w jedności, w pokorze i z szacunkiem, a zarazem z niespotykanym radykalizmem i gorliwością, uświęcać Kościół od wewnątrz. Pomoc biednym, a często i grzesznym księżom, troska o zaniedbane kościoły i umiłowanie Najświętszego Sakramentu ukazują fundamentalną ideę powołania Franciszka z Asyżu: służbę w Kościele i dla Kościoła, aż dokona się jego odnowa. Według Tomasza z Celano św. Franciszek mawiał: „Gdyby mi się przydarzyło spotkać równocześnie jakiegoś świętego z nieba i jakiegoś biednego księdza, to najpierw uczciłbym kapłana i pośpieszyłbym co rychlej ucałować mu ręce. Powiedziałbym: Ach, święty Wawrzyńcze, zaczekaj! Ponieważ jego ręce dotykają Słowa żywota i mają w sobie coś nadludzkiego” (2C 201). Zwracał także uwagę na wartość pokory w relacjach z duchowieństwem: ”Jeśli będziecie synami pokoju, pozyskacie dla Boga duchowieństwo i lud, to będzie milsze Bogu, niż gdybyście pozyskali tylko sam lud, pozostając w niezgodzie z duchowieństwem. Nie zwracając uwagi na ich upadki, uzupełniajcie ich liczne niedociągnięcia, wykonując to wszystko, bądźcie jeszcze bardziej pokorni” (2C 201).

Święty zawsze chciał podporządkować się zarządzeniom kościelnym i pod każdym względem zachowywać, czcić i podążać za wiarą świętego Kościoła rzymskiego. Miłość do Kościoła i katolickość nie są drugorzędną kwestią dla Franciszka i jego braci, ale są jednymi z najważniejszych wyznaczników ich życia i działania.

Dla Franciszka z Asyżu Kościół jest duchową wspólnotą. W pierwszym Napomnieniu, które dedykuje tajemnicy obecności Boga w Najświętszym Sakramencie, św. Franciszek podkreśla potrzebę spoglądania na Eucharystię zarówno oczami ciała, jak i oczami ducha: „Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20)”.

Wydaje się, że to właśnie obraz Kościoła jako Ciała Chrystusa jest najbliższy Świętemu z Asyża. Kościół jest żywą wspólnotą, w której zawsze obecny jest jej Pan, przede wszystkim w sakramencie Eucharystii.

2. „Wszyscy bracia mają być katolikami” (1Reg 19)

Katolicyzm musi być cechą charakterystyczną wszystkich tych, którzy chcą wstąpić do Zakonu św. Franciszka. Od samego początku istnienia wspólnoty braterskiej zauważamy wielki wysiłek, aby franciszkański sposób życia był wiarygodny i zgodny z wiarą katolicką. Obok podporządkowania się hierarchii kościelnej podstawową cechą franciszkanów, odróżniającą ich od grup heretyckich, była troska o sakramenty święte, zwłaszcza o Eucharystię. W komunii i posłuszeństwie Kościołowi św. Franciszek widzi dla swojego Zakonu znak i potwierdzenie wierności Bogu (2C 24): „Pójdę więc i polecę ich świętemu Kościołowi Rzymskiemu, który rózgą swej władzy ukróci złośliwców, a synom Bożym pozwoli wszędzie cieszyć się wolnością, a to dla rozrostu zbawienia wiecznego. Synowie niech poznaj ą z tego słodkie dobrodziejstwo matki i niech zawsze ze szczególnym oddaniem idą jego czcigodnymi śladami. Pod jego opieką nie będzie w zakonie złego zdarzenia.

Franciszkański styl życia ukazuje potrzebę odkrycia swojego konkretnego miejsca „w” Kościele i powołania „dla” Kościoła. Kościół jest gwarantem prawdziwej wiary i Matką, która chroni swoje dzieci, a jednocześnie też potrzebuje opieki i troski.

3. Szacunek dla niewierzących i otwartość wobec każdego człowieka

Bez wątpienia cechą św. Franciszka wyróżniającą go od innych jest szacunek i otwartość wobec człowieka bez względu na jego status społeczny czy poziom życia duchowego. Z tego między innymi powodu Franciszek podkreślał, że wszyscy jego naśladowcy mają nazywać się braćmi, braćmi mniejszymi, braćmi wszystkich (por. 1Reg 16).

Ci, którzy twierdzą, że kochają Boga, nie mogą żyć bez miłości do ludzi, również do tych, określanych mianem „niewiernych”, co w średniowieczu oznaczało nie tylko muzułmanów, ale także wszystkich, którzy nie zostali ochrzczeni. Dla każdego, do którego Franciszek szedł, pragnął osobistej wynikającej z pragnienia serca przemiany wewnętrznej, dlatego jego działania nie mogły być siłowe. Z tego powodu Franciszek zabraniał braciom wdawania się w spory i kłótnie podczas misji ewangelizacyjnej, a sam, będąc u sułtana, nie próbował zmuszać do przyjęcia wiary w Jezusa.

Jako ludzie wierzący, mamy świadomość, że bez Chrystusa człowiek nie jest w pełni człowiekiem (jest to główny powód, dla którego Kościół podejmuje misje) oraz że w Kościele mamy pełnię środków zbawienia. Jednocześnie wiemy, że z różnych powodów ludzie nie znają Ewangelii, gorszą się Kościołem czy gubią się w życiu. Szacunek i otwartość, delikatność i wrażliwość Franciszka oraz jego braci i sióstr w odniesieniu do drugiego człowieka to nie tylko postawa wynikająca z ludzkiej kultury, lecz nade wszystko świadectwo, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, jest wobec niego cierpliwy i prowadzi go w sobie wiadomy sposób ku zbawieniu.

Pytania pomocnicze do refleksji

Jak często dziękuję Bogu za dar Eucharystii, za Kościół, za franciszkańskie powołanie?

Co konkretnie robię, jak służę w mojej wspólnocie/w parafii?

Kiedy ostatni raz i w jaki sposób udało mi się bronić Kościoła i kapłanów?

Br. Tomasz Żak OFM Cap

K A L E N D A R I U M

Intencja modlitwy obowiązująca wspólnotę w 2023 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla
miejscowej wspólnoty
i asystenta duchowego oraz opiekę Bożą
dla wspólnoty FZŚ ze Starogardu Gdańskiego

W czwartki o godz. 17.30 Nabożeństwo ku czci św. Franciszka, poprzedzone modlitwą różańcową

W piątki o godz. 17.30 – modlitwa różańcowa lub nabożeństwo, po wieczornej Mszy św. – Nieszpory


17.01 – Spotkanie rady miejscowej wspólnoty FZŚ po Mszy św. o godz. 8.30

28.01- Msza św. – godz. 12.30, po niej spotkanie miesięczne w salce


Tercjarz miesięcznik Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy
Przygotowanie: s. Bożenna Chełkowska; Materiały pomocnicze:
Konferencje do formacji ciągłej na rok 2023 „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”
Opieka merytoryczna: o. Włodzimierz Trendowicz (OFM)
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA, tel. (+48) 787  995 261
Adres strony: www.fzsbrodnica.franciszkanie.net