Wzór prośby kandydata o przyjęcie do Nowicjatu w FZŚ

(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

Ja, (imię, nazwisko), po ukończeniu okresu formacji wstępnej (postulatu) zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ z prośbą o przyjęcie mnie do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i dopuszczenie do formacji początkowej (nowicjatu). Pragnę w tym okresie podjąć próbę życia ewangelicznego według wskazań Reguły FZŚ, a w przyszłości złożyć przyrzeczenie życia Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Zobowiązuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.

Z wyrazami szacunku i franciszkańskim POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)