Wzór prośby kandydata o przyjęcie do FZŚ

(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)
Imię, nazwisko kandydata Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

Ja, (imię nazwisko), zwracam się do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ z prośbą o przyjęcie mnie do Waszej Wspólnoty FZŚ, w której pragnę swoje chrześcijańskie i świeckie powołanie kształtować w duchu św. Franciszka i Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, oraz o dopuszczenie mnie do okresu formacji wstępnej (postulatu).

Zobowiązuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.

Z wyrazami szacunku

(czytelny podpis)