Statut Narodowy Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce

I. NORMY OGÓLNE

1. Młodzież Franciszkańska (MF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest federacją ruchów i wspólnot skupiających młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczania życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu i pragną własne powołanie pogłębiać w obrębie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którego MF jest integralną częścią (por. KGFZŚ Art. 96,2).

2. Członkowie MF uważają Ewangelię za dar i normę życia, a regułę FZŚ przyjmują jako dokument inspirujący wzrost ich własnego powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego (por. KGFZŚ
Art. 96,3).

3. MF ma specyficzną organizację, metody formacji oraz środki pedagogiczne dostosowane do potrzeb świata młodzieży zgodnie z rzeczywistością istniejącą w Polsce. Statut narodowy MF musi być zatwierdzony przez Radę Narodową Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (RNFZŚ) w Polsce (por. KGFZŚ Art. 96,5).

4. O przyłączeniu danego ruchu, wspólnoty do MF decyduje Rada Narodowa Młodzieży Franciszkańskiej (RNMF) w Polsce i Konferencja Asystentów Prowincjalnych (KAP) w porozumieniu z RNFZŚ. W przypadku ruchów wspólnot działających w ramach struktur I Zakonu Franciszkańskiego wymagana jest zgoda odpowiedniego ministra prowincjalnego.

II. CELE I ŚRODKI

1. Celem MF jest osobiste uświęcenie oraz dzieła apostolskie ukierunkowane na pomoc ludziom – zwłaszcza młodym – w poznaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i samego siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi w życiu.

2. Środkami prowadzącymi do uświęcenia osobistego są:

1) naśladowanie Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu;
2) umiłowanie Eucharystii;
3) szczególne nabożeństwo do Matki Bożej;
4) nieustanna przemiana wewnętrzna, prowadząca do ewangelicznego nawrócenia, dokonująca się między innymi w sakramencie pojednania;
5) modlitwa osobista i wspólnotowa – szczególnie Liturgia Godzin;
6) słuchanie Słowa Bożego i poznawanie nauki Kościoła Katolickiego oraz duchowości franciszkańskiej;
7) uczestniczenie we franciszkańskich rekolekcji formacyjnych;
8) wypełnianie obowiązków własnego stanu;
9) zachowanie umiaru w korzystaniu z dóbr doczesnych.

3. Środkami, którymi pomaga się w uświęcaniu bliźnich są:

1) dawanie świadectwa słowem i życiem o Chrystusie;
2) odnoszenie się z pokorą i uprzejmością do wszystkich ludzi – szerzenie franciszkańskiego pojęcia powszechnego braterstwa;
3) życie w rodzinie zgodnie z franciszkańskim duchem pokoju, wierności i poszanowania życia;
4) organizowanie franciszkańskich rekolekcji i dni skupienia;
5) inicjowanie i pomoc w działalności charytatywnej;
6) aktywne włączanie się w życie Kościoła lokalnego, współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i instytucjami kościelnymi;
7) podejmowanie i wspieranie inicjatyw ekologicznych;
8) posługiwanie się odpowiednimi środkami dla nowoczesnej ewangelizacji /działalność wydawnicza, internet itp./.

III. NORMY ORGANIZACYJNE

1. MF w Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji I Zakonu Franciszkańskiego lub FZŚ w Polsce.

2. Szczegółowe normy organizacyjne poszczególnych ruchów, wspólnot należących do federacji określają ich statuty własne.

3. Działalność Młodzieży Franciszkańskiej koordynuje RNMF i KAP.

4. Skład i kompetencje KAP określa jej statut własny. W okresie międzykapitulnym zmiany w składzie RNMF zatwierdza KAP.

5. Zmiany w Statucie narodowym MF uchwala Kapituła Narodowa MF oraz KAP, a zatwierdza RNFZŚ.

6. Członkami RNMF są przedstawiciele poszczególnych ruchów, wspólnot należących do federacji /po jednym z każdego ruchu/ oraz delegat Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (por. KGFZŚ art. 97,4). Wybór przedstawicieli do RNMF określają statuty własne ruchów, wspólnot, do których należą. Należy zatroszczyć się, aby przynajmniej dwie osoby w RNMF były młodymi franciszkanami świeckimi po profesji (por. KGFZŚ Art. 97,3). Kadencja RNMF trwa trzy lata.

7. Uczestnicy Kapituły z członków RNMF wybierają w głosowaniu tajnym /zwyczajną większością głosów/:

1) przewodniczącego /który jest równocześnie delegatem do Rady Narodowej FZŚ (KGFZŚ, Art. 97,4)/;
2) zastępcę przewodniczącego;
3) sekretarza-skarbnika.

8. Obowiązki Rady Narodowej Młodzieży Franciszkańskiej:

1) do obowiązków przewodniczącego RNMF należy:

reprezentować MF;
utrzymywać łączność z KAP i RNFZŚ;
zwoływać i przewodniczyć zebraniom RNMF;
przesyłać kopię otrzymanych pism i dokumentów do sekretarza Rady Narodowej MF;
reprezentować MF w RNFZŚ;

2) do obowiązków zastępcy przewodniczącego RNMF należy:

ściśle współpracować z przewodniczącym RNMF i wspomagać go w wypełnianiu właściwych mu zadań;
zastępować przewodniczącego RNMF w jego kompetencjach i odpowiedzialności w przypadku nieobecności lub czasowej przeszkody;
podjąć funkcję przewodniczącego, kiedy urząd wakuje;
gromadzić materiały formacyjne z poszczególnych wspólnot, ruchów;

3) do obowiązków sekretarza – skarbnika RNMF należy:

w porozumieniu z przewodniczącym RNMF przygotowywać tematykę i porządek zebrań;
sporządzić protokoły z zebrań i przesłać je do członków RNMF oraz do KAP i RNFZŚ;
przesyłać kopie tworzonych lub otrzymywanych dokumentów i pism do przewodniczącego RNMF;
przechowywać archiwalia;
pilnie strzec otrzymanych funduszy i odnotowywać w odpowiednim rejestrze poszczególne przychody i rozchody;

4) do obowiązków członka RNMF należy:

informować przewodniczącego i sekretarza RNMF o wydarzeniach z życia wspólnot;
przesyłać materiały formacyjne do zastępcy przewodniczącego RNMF;
uczestniczyć w zebraniach RNMF.

9. Zadaniem RNMF jest:

1) ożywianie i koordynowanie działalności MF na szczeblu krajowym;
2) pomoc w organizowaniu ogólnopolskich letnich rekolekcji MF i ogólnopolskiego zimowego spotkania MF (tzw. franckarnawał);
3) umacnianie więzi między MF a całą rodziną franciszkańską;
4) reprezentowanie MF na forum ogólnopolskim;
5) powoływanie zespołów problemowych.

10. Istnienie rad poszczególnych stopni oraz ich kompetencje określają statuty własne poszczególnych ruchów, wspólnot należących do federacji. Rady te otwarte są na współpracę z odpowiednimi radami FZŚ (por. KGFZŚ Art. 97,4).

11. Kapituła MF odbywa się przynajmniej raz na trzy lata. Uczestniczą w niej: RNMF, KAP, przedstawiciele poszczególnych ruchów, wspólnot należących do federacji (po dwóch z każdego ruchu) oraz przedstawiciel RNFZŚ. Wybór przedstawicieli na Kapitułę określają statuty własne ruchów, wspólnot, do których należą. Wszyscy wymienieni uczestnicy mają prawo głosu. Kapitułę Narodową prowadzi Przełożony Narodowy FZŚ lub jego delegat.

12. Kapitułę zwołuje RNMF i KAP.

13. Do kompetencji Kapituły należy:

1) ocena działalności MF;
2) zatwierdzenie RNMF;
3) ustalenie głównych kierunków działania MF;
4) uchwalenie Statutu narodowego MF w Polsce.

14. Kapituła podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

IV. FORMACJA

1. Formacja MF uwzględnia wszystkie płaszczyzny życia człowieka.

2. Kierunki formacji MF wyznaczają cele i środki określone w II rozdziale niniejszego Statutu.

3. Po odpowiednim czasie formacji młodzież potwierdza swoją przynależność do ruchu, wspólnoty przez osobiste zobowiązanie przed Bogiem i w obecności braci.

4. Szczegółowe zasady formacji oraz ich program określają statuty własne ruchów, wspólnot należących do federacji.

Szczegółowy wykaz ruchów, wspólnot – członków federacji MF znajduje się w załączniku.


Załącznik do Statutu Narodowego MF

RUCHY, WSPÓLNOTY – CZŁONKOWIE FEDERACJI:

Franciszkańska Młodzież Oazowa (FMO) – w ramach struktur Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OFM)

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej (RMF) – w ramach struktur Prowincji św. Jadwigi (OFM)

Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej (WMF) – w ramach struktur Prowincji św. Wojciecha i św. Stanisława (OFMCap)

Młodzież Franciszkańska Tau (MF – Tau) – w ramach struktur Prowincji św. Józefa, Oblubieńca NMP (OFMCap)

Franciszkański Ruch Apostolski (FRA) Katowice – Panewniki – w ramach struktur Prowincji Wniebowzięcia NMP (OFM)

Franciszkański Ruch Apostolski (FRA) Poznań – w ramach struktur Prowincji św. Franciszka (OFM)