Tercjarz nr 12/2022

Tercjarz nr 12/2022

18 grudnia 2022 Wyłączono przez Jerzy

 


Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze Święty…
dzięki Ci składamy, że jak stworzyłeś nas przez Syna Twego,
tak przez świętą miłość Twoją, którą nas umiłowałeś,

sprawiłeś, że On, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
narodził się z chwalebnej zawsze Dziewicy,
błogosławionej, świętej Maryi…”
  (1Reg 23, 1.3)

 

 

Współczesne zadania,
jakie stoją przed franciszkaninem świeckim

 

 

Franciszkański Zakon Świeckich skupia wiernych, którzy prowadząc życie w świecie i we własnych rodzinach, żyją duchowością Świętego Franciszka z Asyżu. Jezus Chrystus powołuje świeckich i duchownych diecezjalnych, by dążyli drogą ewangelicznej doskonałości przez naśladowanie przykładu i sposobu życia Świętego z Asyżu (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 1). Franciszkanie świeccy, przez życie we wspólnocie, będą doświadczać radości ze wspólnego uczestnictwa w podążaniu drogą życia ewangelicznego razem  z całym Zakonem, od którego uzyskują dobra, jak i ofiarowują swoje wszelkie umiejętności (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14f). Należy podkreślić, że duchowość franciszkańska jest duchowością ewangeliczną. A zatem powinni oni żyć zgodnie z przykładem  i charyzmatem  Świętego, a także być gorliwymi i odważnymi, tak jak on, w posłudze głoszenia Ewangelii poprzez swoje czynne działanie w życiu (por. Reg FZŚ, nr 2; KG FZŚ, art. 1,3). Otrzymane powołanie powinno w tercjarzach rozwijać się i pogłębiać dla ich dobra, jak i dla wszystkich ludzi, wśród których mieszkają, a także na chwałę Bożą.

 

Priorytetowe dla tercjarza jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej i świętości. Ową doskonałość chrześcijańską należy rozumieć jako zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych oraz przestrzeganie złożonej profesji. Musi uświadomić sobie, że powołanie, jakie otrzymał, jest darem  miłości od samego Chrystusa (por. KG FZŚ, art. 40,1). Tercjarz aktem  profesji składa przyrzeczenie oddania się Bogu oraz poprzez wyrzeczenie się grzechu  włącza się pełniej w Misterium  Paschalne Chrystusa, decydując się żyć Ewangelią przez całe życie (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, 14c). Natomiast w przypadku osób duchownych diecezjalnych profesja jest dla nich potwierdzeniem przyrzeczeń i zobowiązań właściwych ich powołaniu oraz wynikających z przyjętych święceń (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14d). Profesja jest świadomym, wolnym, uroczystym i publicznym aktem, poprzez który kandydat, pamiętając o powołaniu otrzymanym  od Chrystusa, odnawia przyrzeczenia chrzcielne i potwierdza wobec wspólnoty Kościoła własne zobowiązanie do życia Ewangelią w świecie, według przykładu Świętego Franciszka i zachowywanie prawa własnego FZŚ (por. KG FZŚ, art. 42).

 

Tercjarz przez profesję poświęca się Bogu, czyniąc to świadomie i dobrowolnie. Dlatego profesję powinna poprzedzać decyzja, która  łączy się z odpowiedzialnym wyborem drogi życiowej (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, 14e). Przez profesję osoba świecka zobowiązuje się do praktykowania duchowości franciszkańskiej, a to oznacza prowadzenie życia w sposób jak najbardziej zbliżony do życia Świętego z Asyżu, pogłębianie w świetle wiary wartości i wyboru życia ewangelicznego, a także trwanie w życiu ustawicznie odnawianym przez nawracanie się i formację, jak i otwieranie się na wymagania społeczeństwa oraz Kościoła katolickiego (por. KG FZŚ, art. 8,1). Przez złożenie profesji odpowiadają oni na powołanie Boga, co stanowi szczególne oddanie się na Jego służbę. Przyrzeczenie życia ewangelicznego włącza ściśle we wspólnotę Kościoła. Profesja zobowiązuje franciszkanina świeckiego wobec wspólnoty, ale także wspólnotę do troski o jego rozwój duchowy (por. KG FZŚ, art. 42,4). Należy podkreślić, że profesja  tercjarza nie tylko włącza go do wspólnoty FZŚ, ale także do wielkiej rodziny franciszkańskiej założonej przez Świętego z Asyżu. Jednocześnie daje uczestnictwo w łaskach, modlitwach, zasługach i przywilejach udzielanych franciszkanom przez Stolicę Apostolską.

 

W profesji nie należy upatrywać jedynie zobowiązania, które człowiek podejmuje wobec Boga, Kościoła i Zakonu, ale także należy dostrzegać działanie, jakie podejmuje Bóg wobec człowieka. Chodzi tu o „szczodrobliwość”, z jaką Bóg ofiarowuje się temu, kto odpowiada na Jego wezwanie do podjęcia i wypełnienia powołania. Osoby składające profesję, wybierające życie franciszkańskie, mają dwa główne cele: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej oraz apostolstwa w ramach zadań Kościoła. Franciszkanin świecki powinien mieć świadomość, że musi żyć w taki sposób, by całe jego życie wyrażało naukę płynącą z Ewangelii. Czyni się to przez słowa i czyny na wzór Świętego Franciszka (por. Ryt. FZŚ, nr 14b).

 

Powołanie do życia w duchowości franciszkańskiej oznacza być chrześcijaninem  na wzór Świętego Franciszka z Asyżu. Szczególnie przez profesję tercjarz realizuje swoje dążenie do doskonałości i uczestniczy w misji Kościoła katolickiego. Franciszkanin świecki, włączając się do wspólnoty FZŚ i będąc wiernym własnemu powołaniu, prowadzi życie w świecie i dla świata, starając się budować go bardziej braterskim (por. Ryt. FZŚ, Wprowadzenie, nr 14d). Tercjarz zobowiązuje się żyć w sposób dynamiczny, co łączy się z aktywnością w Kościele (por. KG FZŚ, art. 14). Przyrzeczenie życia Ewangelią jest specjalnym odnowieniem obietnic przyjętego sakramentu chrztu świętego, sakramentu bierzmowania i poświęceniem siebie Bogu (por. Ryt. FZŚ, nr 14 a). A zatem słowo Boże powinno być fundamentem życia duchowego franciszkanina. Należy rozważać je wraz z Regułą i innymi dokumentami Zakonu (por. Reg. FZŚ, nr 4). 

 

Tercjarz wnosi ogromny wkład w głoszenie Ewangelii. Jest wezwany do bycia znakiem życia duchowego (por. KG FZŚ, art. 17,1), co prowadzi do świętości. Przed tercjarzem  stoi wielkie i ważne zadanie duszpasterskie w ramach misji Kościoła katolickiego. Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na każdym szczeblu powinny być wspólnotami modlitwy. Wyraża się to przez głoszenie Chrystusa oraz przez modlitwę i dzieła pomocy ludziom, którzy są w potrzebie duchowej oraz materialnej. Formy pomocy mogą być różne w zależności od posiadanych zdolności i możliwości. Tercjarz powinien być także aktywny społecznie, biorąc czynny udział w wydarzeniach religijnych, jak i kulturalnych oraz charytatywnych.

 

Franciszkanin świecki z racji swego powołania buduje relacje między ludźmi oraz przez profesję staje się wiernym świadkiem Chrystusa (por. Reg. FZŚ, nr 6). Dlatego jego zadaniem jest dążenie do doskonałości i ćwiczenie w sobie cnót ewangelicznych. Istotnym elementem duchowości franciszkańskiej jest kontemplacja obecności Jezusa w Najświętszej Eucharystii. W centrum  duchowości franciszkańskiej znajduje się Chrystus, dlatego franciszkanin jest zachęcany do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej i sakramencie pokuty, studiowania Słowa Bożego oraz do tego, żeby każdego dnia starał się znajdować czas na skupienie duchowe i modlitwę, a także do pielęgnowania wzajemnej miłości chrześcijańskiej i praktykowania pokuty. Te poszczególne elementy zasad życia całkowicie odpowiadają prawdziwemu ideałowi franciszkańskiemu i są jedną z form kultu Bożego. Święty Jan Paweł II nauczał, że Kościół oczekuje od tercjarza franciszkańskiego posługi w świecie współczesnym na rzecz Królestwa Bożego. Przypomina, że powinien być wzorem odważnego świadectwa wiary w Jezusa oraz przykładem jedności, miłości i pokoju (por. Jan Paweł II, Reguła i życie braci i sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka. Dekret zatwierdzający Regułę, 8.12.1982, w: Refleksja nad regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 21.11.2009, red. Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas, Warszawa – Kraków 2010, s.195).

Podsumowanie 

Franciszkański ideał życia, również w naszych czasach podobnie jak w dawnych, nieustannie pociąga na całym świecie wielu ludzi, spragnionych ewangelicznej doskonałości. Ujęty przykładem życia Świętego Franciszka z Asyżu tercjarz stara się naśladować Chrystusa, żyjąc w braterskiej wspólnocie oraz oddając się działalności apostolskiej. Franciszkanie świeccy przez profesję poświęcają się Bogu, czyniąc to świadomie i dobrowolnie. Przez złożoną profesję odpowiadają na powołanie, co stanowi szczególne oddanie się na służbę Chrystusowi. Powołanie do życia w duchowości franciszkańskiej oznacza być chrześcijaninem na wzór Świętego z Asyżu. Zobowiązuje to do pełniejszego przedstawienia znaczenia profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Dlatego przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule była próba nakreślenia i uporządkowania zagadnień związanych ze znaczeniem i naturą zadań, jakie czekają franciszkanów świeckich we współczesnym świecie. Artykuł nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z tym tematem. Jednakże sygnalizuje ważniejsze zagadnienia związane z tematyką i zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy w tej materii. Istotne jest również to, że artykuł włącza się w ważną dyskusję nad aspektami działalności we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

 

Myśl bł. Anieli Salawy:

 

„Nie słuchaj ludzi i nie chodź za tym, co ludzie mówią, lecz słuchaj Boskich przykazań i wskazówek KOŚCIOŁA, bo ludzie przyjmują, co im wygodne, a co niewygodne, odrzucają”.

Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

 

 


K A L E N D A R I U M

 

08.12 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego, odpust parafialny

10.12 –  Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej

 

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

 

25.12 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

30.12 –  Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

 


 

Intencja modlitwy obowiązująca wspólnotę w 2022 roku:

O nowe powołania do FZŚ, błogosławieństwo Boże dla wspólnoty miejscowej FZŚ oraz wspólnoty Toruń-Podgórz

W  czwartki  o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Franciszka, poprzedzone modlitwą różańcową

W piątki o godz. 17.30 –  modlitwa różańcowa lub nabożeństwo, po wieczornej Mszy św. – Nieszpory

 

15.12 –  Spotkanie rady miejscowej wspólnoty FZŚ – godz. 16.OO

29.12 – Msza św. – godz. 18.00, /czwartek/ po Mszy św. spotkanie opłatkowe

 


  

Tercjarz  –  miesięcznik  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Brodnicy
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska;
Materiały pomocnicze: Konferencje do formacji ciągłej na rok 2022:
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” 
Opieka merytoryczna:  O. Tytus  Kamiński OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów,
ul. Sądowa 5a,
87 – 300  BRODNICA,
tel. (+48) 787  995 261
Adres strony: www.fzsbrodnica.franciszkanie.net