Konstytucje Generalne FZŚ

Konstytucje Generalne FZŚ

PRZYPISY

1. Por. KPK 210; 214; KK 40.

2. Nazywany także Trzecim Zakonem Franciszkańskim (TOF). Por. Reguła 2, nota 5. KPK 303 tak określa Trzecie Zakony: “Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę.”

3. Po Regułach zatwierdzonych przez Papieża Mikołaja IV w 1289 r. i przez Papieża Leona XIII w 1883 r., Reguła aktualna została zatwierdzona przez Papieża Pawła VI w dniu 24 czerwca 1978 r.

4. Por. Konstytucje FZŚ 85,2. Kiedy są cytowane Konstytucje, bez dalszej specyfikacji, odniesienie dotyczy tych obecnych.

5. Por. KPK 116; 301,3; 312; 313.

6. Por. KPK 225; Przemówienie Jana Pawła II do FZŚ, 27 września 1982, w L`Osservatore Romano, 27 września 1982 r.

7. Por. KPK 275 n; DK 12; 14; 15 n.

8. Por. KPK 304.

9. Por. 1Reg 22,41; 2LW 51.

10. Por. KO 10.

11. 1Reg 10,8.

12. Obrzędy pokuty, dostosowane do zwyczajów polskich, Katowice 1981, Wprowadzenie n. 22, s. 25 n.

13. Por. 2LW 25 n.

14. Rytuał FZŚ, Dodatek 26; 27.

15. PBłM.

16. Por. 2 Cel 198.

17. Por. 1Reg 17,3; 3T 36; 2LW 53.

18. KK 35.

19. KDK 31 n.

20. Por. KDK 67; LE 16 n.

21. Por. KDK 78.

22. DA 30.

23. Por. 2Cel 125; Za 83; 1Bon 9,1.

24. Por. Konstytucje 3,3; T 16.

25. Por. KPK 518.

26. Por. KPK 316.

27. Por. Rytuał FZŚ, Wprowadzenie 10, rozdz. I.

28. Por. Rytuał FZŚ, Wprowadzenie 18.

29. Por. Rytuał FZŚ, Wprowadzenie 13, rozdz. II.

30. Por. Konstytucje 8; 1Cel 103.

31. Por. KPK 312.

32. Por. Konstytucje 90,2.

33. Por. Konstytucje 39,3; 41,1.

34. Por. Konstytucje 81,1.

35. Każda wspólnota miejscowa niech ma przynajmniej rejestr przyjętych (przyjęcia do Zakonu, profesje, przeniesienia, zgony i każda inna ważna adnotacja odnosząca się do poszczególnych członków), księgę protokołów zebrań Rady i rejestr administracji.

36. Por. KPK 1732-1739. Dykasterią kompetentną w tych przypadkach jest Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

37. Por KPK 164 n.

38. Por. Rytuał FZŚ, część II, rozdz. II.

39. Por. KPK 1736,2.

40. Z historii franciszkańskiej oraz z Konstytucji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i TOR wynika jasno, że Zakony te uznają się za zobowiązane na mocy wspólnego pochodzenia i charyzmatu oraz z woli Kościoła do asystencji duchowej i pasterskiej FZŚ. Por. Konstytucje OFM 60; Konstytucje OFMConv. 161; Konstytucje OFMCap. 95; Konstytucje TOR 157; Reguła Trzeciego Zakonu Papieża Leona XIII, 3,3; Reguła zatwierdzona przez Pawła VI, 26.

41. Por. Konstytucje 51,1c; 63,2g; 67,2g.

42. Por. Konstytucje 83; 84.

43. Por. KPK 305,1.

44. KK 12.

45. Christus Dominus 11; KPK 369; 2Cel 10; 1Cel 18.

46. Por. KPK 311.

47. Por. KPK 394; 756; 775 n.

48. Por. KPK 305; 392.

SKRÓTY

Dokumenty Kościoła

DA – Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem

DK – Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis

KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

KK – Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

KO – Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego

LE – Encyklika Jana Pawła II o godności pracy ludzkiej Laborem exercens

Pisma św. Franciszka

2LW – List do wiernych. Redakcja druga

PBłM – Pozdrowienie Błogosławionej Dziewicy Maryi

1Reg – Reguła niezatwierdzona

2Reg – Reguła zatwierdzona

T – Testament

Źródła franciszkańskie

1Bon – Św. Bonawentura, Życiorys większy św. Franciszka

1Cel – Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy św. Franciszka

2Cel – Tomasz z Celano, Życiorys drugi św. Franciszka

3T – Relacja Trzech Towarzyszy

Za – Zbiór asyski

Strony: 1 2 3 4 5 6