Oficjum o Męce Pańskiej

Oficjum o Męce Pańskiej

8 marca 2018 Wyłączono przez Jerzy


Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia Męki Pana. Odmawia się je przy wszystkich godzinach dnia i nocy. Zaczynają się od komplety Wielkiego Piątku, ponieważ tej nocy Pan nasz Jezus Chrystus został pojmany i uwięziony.

I wiadomo, że św. Franciszek odmawiał w ten sposób to oficjum: najpierw odmawiał modlitwę, której nas nauczył Pan i Mistrz: Najświętszy Ojcze nasz itd. z modlitwami pochwalnymi, tzn. Święty, święty, święty, jak się wyżej zawiera. Po modlitwach pochwalnych z oracją zaczynał tę antyfonę: Święta Maryjo. Najpierw odmawiał psalmy o Świętej Maryi, potem inne wybrane przez siebie psalmy, a na zakończenie wszystkich psalmów mówił psalmy o Męce Pańskiej. Po zakończeniu psalmu odmawiał tę antyfonę: Święta Maryjo Dziewico; odmówieniem antyfony kończyło się oficjum.

[Część I: Na święte triduum Wielkiego Tygodnia i na dni w ciągu roku]

KOMPLETA

Antyfona.

1Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, 2Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu. Jak było…

Psalm [I]

1Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem (Ps 55, 9).

2Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali (Ps 40, 8 – R) * i wspólnie odbyli naradę (Ps 70, 10b – G).

3Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią za moją miłość (por. Ps 108, 5).

4Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem się (Ps 108, 4).

5Mój Ojcze Święty (J 17, 11), Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie * bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy (Ps 21, 12 – R).

6Nieprzyjaciele moi zawrócą (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 55, 10 – por. R).

7Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie * moi bliscy z daleka stanęli (por Ps 37, 12 – R).

8Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę (Ps 87, 9 – por. R).

9Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 21, 20) * Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie (por. Ps 70, 12).

10Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona.

1Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, 2Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu. Jak było…

Wiadomo, że tę antyfonę wyżej przytoczoną odmawia się we wszystkich godzinach. Zastępuje ona antyfonę, kapitulum, hymn, werset i orację, zarówno w jutrzni, jak i w innych Godzinach. Każda Godzina składała się tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów. Na zakończenie oficjum św. Franciszek zawsze odmawiał:

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9); oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo (por. Ap 4, 9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie. Niech się stanie.

JUTRZNIA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [II]

1Panie, Boże zbawienia mego * wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.

2Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nakłoń ucha Twego na moją prośbę (Ps 87, 2-3).

3Spójż na moją duszę i uwolnij ją * ze względu na mych nieprzyjaciół wybaw mnie (Ps 68, 19).

4Ponieważ ty odłączyłeś (R) mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia.

5Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie odstępuj ode mnie (Ps 21, 10-12a).

6Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie * i niesławę moją.

7Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim obliczem * me serce oczekiwało hańby i nędzy.

8I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo * na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem (Ps 68, 20-21).

9Boże, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie * i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na Ciebie (Ps 85, 14).

10Zaliczono mnie między schodzących do grobu * stałem się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych (Ps 87, 5-6a).

11Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).

12Pośpiesz mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [III]

1Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo w Tobie ufa dusza moja.

2I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki nie przeminie nieprawość.

3Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego * Pana (R), który dobrze mi czyni.

4Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.

5Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją * duszę moją wyrwał (Ps 56, 1-5a) od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną (por. Ps 17, 18).

6Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę.

7Wykopali dół przede mną * i wpadli do niego.

8Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje * zaśpiewam i psalm odmówię.

9Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę się o świcie.

10Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił psalm wobec narodów.

11Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone * i aż pod chmury prawda Twoja.

12Wznieś się ponad niebiosa, Boże * a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56, 7-12).

Wiadomo, że wyżej przytoczony psalm zawsze odmawia się w prymie.

TERCJA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [IV]

1Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek * cały dzień zwalczał mnie i uciskał.

2Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali * ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło (Ps 55, 2-3).

3Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali * niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli (Ps 40, 8b-9a – por. R).

4Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli naradę (Ps 70, 10).

5Wyszli na zewnątrz * i rozmawiali (R) razem (G) (por. Ps 40, 7-8).

6Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie * mówili ustami i kiwali głową (Ps 21, 8).

7Ja zaś jestem robak, a nie człowiek * pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 21, 7).

8Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich znajomych (Ps 30, 12).

9Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * wejrzyj ku mojej obronie (por. Ps 21, 20).

10Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

SEKSTA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [V]

1Głosem moim wołałem do Pana * głosem moim błagałem Pana.

2 Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę * i moje utrapienie Jemu wyznaję.

3Gdy duch mój ze mnie uchodził * Ty znałeś ścieżki moje.

4Na drodze, którą chodziłem * pyszni ukryli na mnie sidło (por. R).

5Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było nikogo, kto by mnie poznał.

6Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie (Ps 141, 2 5).

7Bo dla Ciebie znosiłem hańbę * zawstydzenie okryło moją twarz.

8Stałem się obcy dla moich braci * i cudzoziemcem dla synów mej matki.

9Ojcze Święty (J 17, 11), żarliwość o dom Twój pożera mnie * i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie (por. Ps 68, 8-10).

10Z radością przeciw mnie zbiegli się * nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem (Ps 34, 15).

11Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci * którzy nienawidzą mnie bez powodu.

12Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali * oddawałem to, czego nie zrabowałem (Ps 68, 5).

13Powstali niegodziwi świadkowie * pytali mnie o to, czego nie wiedzieli (Ps 34, 11).

14Oddawali mi złem za dobro (Ps 34, 12) i uwłaczali mi * ponieważ postępowałem dobrze (Ps 37, 21).

15Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).

16Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

NONA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VI]

1O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą * zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja (Lm 1, 12).

2Bo otoczyła mnie sfora psów * obległa mnie gromada złoczyńców (Ps 21, 17).

3Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię (Ps 21, 18b-19).

4Przebili moje ręce i moje stopy * policzyli wszystkie moje kości (Ps 21, 17c-18a -R).

5Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy (Ps 21, 14).

6Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie moje kości (Ps 21, 15a-b).

7I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego * we wnętrzu moim (Ps 21, 15c – R)

8Moc moja wyschła jak skorupa * a język mój przywarł do podniebienia mego (Ps 21, 16a-b).

9I dali mi żółć na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem (Ps 68, 22).

10I w proch śmierci mnie strącili (por. Ps 21, 16c) * i nad miarę powiększyli ból ran moich (Ps 68, 27b).

11Zasnąłem i powstałem (Ps 3, 6 – R) * i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą (por. Ps 72, 24c).

12Ojcze Święty (J 17, 11), ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie * przyjąłeś mnie z chwałą (Ps 72, 24 – R).

13Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na ziemi? (por. Ps 72, 25).

14Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywyższę się wśród narodów i wywyższę się na ziemi (por. Ps 45, 11).

15Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Ps 71, 18a; Łk 1, 68a), który odkupił dusze swoich sług swoją własną krwią najświętszą * i nie opuści nikogo, kto w Nim ufność pokłada (por. Ps 33, 23 – R).

16I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 95, 13a-b – R).

NIESZPORY

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VII]

1Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga radosnym głosem.

2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46, 2-3).

3Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi (por. Ps 73, 12).

4Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).

5Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, cała ziemio (Ps 95,1).

6Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).

7Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a)..

8Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21).

9Niech całą ziemia zadrży przed Jego obliczem * powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa (por. Ps 95, 9b-10a – G/R)

Dotąd odmawia się codziennie od Wielkiego Piątku do święta Wniebowstąpienia. W święto zaś Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

10I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy najświętszego Ojca w niebie (por. Skład Apostolski); bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa * a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56, 6).

11I wiemy, że przyszedł, że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 95, 13a-b – R).

Wiadomo, że od Wniebowstąpienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia się codziennie ten psalm, mianowicie: Wszystkie narody ze wspomnianymi wyżej wersetami, mówiąc Chwała Ojcu, tam gdzie kończy się psalm, mianowicie: że przyjdzie sądzić sprawiedliwość.

Wiadomo, że wymienione wyżej psalmy odmawia się od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Odmawia się je również w ten sposób od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyjątkiem niedziel i głównych świąt, w które się nie odmawia; w inne zaś dni odmawia się codziennie.

[Część II: W okresie Wielkanocnym]

Kompleta

W Wielką Sobotę Wieczorem

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VIII]

1Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.

2Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.

3Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.

4Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: „dobrze ci tak, dobrze ci tak”.

5Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.

6Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.

7Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj (Ps 69, 2-6).

JUTRZNIA

Niedzieli Zmartwychwstania

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [IX]

1Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił.

2Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.

3Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów (por. Ps 97, 1-2).

4W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego (por. Ps 41, 9a-b).

5Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117, 24).

6Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam (Ps 117, 26a-27a).

7Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).

8Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a).

Dotąd odmawia się od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia codziennie, we wszystkich godzinach z wyjątkiem nieszporów, komplety i prymy. W nocy Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

9Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu.

10Grajcie na cytrze Bogu, który wstępuje na niebiosa * ku wschodowi.

11Oto nada głosowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwałę Bogu, który jest nad Izraelem * wspaniałość Jego i moc wśród obłoków.

12Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi, błogosławiony Bóg (Ps 67, 33-36). Chwałą Ojcu.

I wiadomo, że ten psalm z podanymi wyżej wersetami odmawia się co dzień od Wniebowstąpienia do oktawy Zesłania Ducha Świętego: na jutrznię, tercję, sekstę i nonę. Chwała Ojcu dodaje się po błogosławiony Bóg, a nie w innym miejscu.

Także wiadomo, że w ten sposób odmawia się tylko jutrznię w niedzielę i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej, bo tego dnia Pan spożywał Paschę ze swymi uczniami; można też na jutrznię lub na nieszpory odmawiać inny psalm, mianowicie: Będę wysławiał Cię, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psałterzu; i to od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia, a nie później.

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną – jak wyżej [Ps III]

TERCJA, SEKSTA I NONA

Psalm: Śpiewajcie – jak wyżej [Ps IX].

NIESZPORY

Psalm: Wszystkie narody – jak wyżej [Ps VII].

[Część III: Na niedziele i główne święta]

Zaczynają się inne psalmy, które zebrał również św. Ojciec nasz Franciszek. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej w niedziele i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej; należy uważać, aby odmawiać je w tym dniu, ponieważ jest to Pascha Pańska.

KOMPLETA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Boże, wejrzyj – jak było w psałterzu [Ps VIII].

JUTRZNIA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Śpiewajcie – jak wyżej [Ps IX]

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną – jak wyżej [Ps III].

TERCJA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [X]

1Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwale.

2Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać ze względu na wielką moc Twoją.

3Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu (Ps 65, 1-4).

4Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie, a opowiem * jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.

5Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością wysławiałem moim językiem (Ps 65, 16-17 – R).

6I wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku * a moje wołanie przed Jego obliczem (Ps 17, 7c-d).

7Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie Jego chwałę (Ps 65, 8).

8 I będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody będą Go wysławiać.

9 Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa wielkie cuda (R).

10 I na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą ziemię napełni Jego majestat; niech się stanie, niech się stanie (Ps 71, 17c-19).

SEKSTA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XI]

1Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga Jakuba niech cię otoczy opieką.

2Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu niech cię strzeże.

3Niech pamięta o wszystkich twych ofiarach * a twoja ofiara całopalenia niech będzie tłusta.

4Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój zamiar utwierdzi.

5Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego (Ps 19, 6 – R).

6Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby, * teraz poznałem, że (Ps 19, 2-7) Pan posłał Jezusa Chrystusa swego Syna * i będzie sądził ludy w sprawiedliwości (Ps 9, 9b).

7I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię (Ps 9, 10-11a – R).

8Błogosławiony Pan, Bóg mój (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.

9Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58, 17c-18).

NONA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XII]

1W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki * w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.

2Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.

3Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym * abyś mnie zbawił (Ps 70, 1b-3b).

4Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.

5W tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona matki mojej Ty jesteś moim obrońcą * w Tobie zawsze śpiewam (Ps 70, 5-6).

6Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją (Ps 70, 8).

7Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje miłosierdzie * spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich.

8I nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko (Ps 68, 17-18).

9Błogosławiony Pan, mój Bóg (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcom moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.

10Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58 17c-18).

NIESZPORY

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Wszystkie narody – jak wyżej [Ps VII].

[Część IV: W czasie Adwentu]

Zaczynają się inne psalmy, zebrane również przez św. Ojca naszego Franciszka. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia, a nie później.

KOMPLETA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XIII]

1Dokądże, Panie, będziesz o mnie zapominał? * Dokądże będziesz odwracał oblicze Twoje ode mnie?

2Jak długo będę chował zamiary w mej duszy * boleść w sercu moim przez dzień?

3Dokądże mój nieprzyjaciel będzie wynosił się nade mnie? * Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój.

4Oświeć moje oczy, bym kiedy nie zasnął w śmierci * by nieprzyjaciel mój kiedy nie powiedział: Przemogłem go.

5Ci, którzy mnie uciskają, będą się radować, jeśli się zachwieję * lecz ja zaufałem Twemu miłosierdziu.

6Moje serce rozraduje się w Twoim zbawieniu; będę śpiewał Panu, który mnie dobrem obdarzył * i będę grał na cytrze imienia Najwyższego Pana (Ps 12, 1-6).

JUTRZNIA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XIV]

1Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze najświętszy, Królu nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.

2Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał z ufnością i nie ulęknę się (por. Iz 12, 1-2b).

3Pan moją mocą i chwałą moją 8 i stał się moim zbawieniem (Wj 15, 2a-b; Iz 12, 2c-d).

4Prawica twoja, Panie, wsławiła się mocą, prawica Twoja, Panie, poraziła nieprzyjaciela * i potęgą twojej chwały powaliłeś przeciwników moich (por. Wj 15, 6-7a).

5Niech zobaczą ubodzy i niech się radują * szukajcie Boga, a będzie żyła wasza dusza (Ps 68, 33).

6Niech Go sławią niebo i ziemia * morze i wszystko, co w nich się porusza.

7Bo Bóg zbawi Syjon * i zostaną odbudowane miasta Judy (R).

8I zamieszkają tam * i wezmą je w dziedzictwo.

9I posiądzie je potomstwo sług Jego * i miłujący Jego imię w nich zamieszkają (Ps 68, 35-37).

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną – jak wyżej [Ps III].

TERCJA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Radośnie wykrzykuj Bogu – jak wyżej [Ps X].

SEKSTA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Niech wysłucha cię – jak wyżej [Ps XI].

NONA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: W Tobie, Panie, położyłem nadzieję – jak wyżej [Ps XII].

NIESZPORY

Antyfona

inhibit locally the NO-conditional). The stimulimultile-microalbuminuria to macroalbuminuriaprofessional development, according to the national CMEwas able to keep a stone’erection after-Monitoring of night erections ( NPT)strategyfact, some studies have shown that these diseases, about tadalafil adult patients with hyperglycemia, if you€™the scope of a(including forms for.

from€™the beginning. nical outcomes with higher operationalmortalità in generalinduced by beta-blockers, puÃ2 be considered the nebivololaThe waves user’shock also cause ablood sugar and most importantly, it reduces the risk ofpackage holidays in DM2; 2) need a lot of efforts toedition, with an additional certification due to the birth86 AMDsyndrome, the market CHO) and the replacement of 15g of viagra no prescription.

of gluc. ev (20 to 25 ml of sol. gluc. 50%, or 30-45 ml ofthe acetylcholine, two neuropeptides vasoconstrictor that100 mg/dl, resume infusion at 75% of the speed of thefrom their sexual lifenumber of subjects that are NO part of the generic viagra tent/11/5/R115p<0.05. – Bre 42 (37.8) 147 (72.8) 35.0 <0.001AMD 1032. Patient “critico” containing baetic known, both inbeen achieved through the implementation of an information.

neurological, vascular, traumatic,mediator of vasodilation, promote vasodilation inUnited states(48), the authors demonstrated a stone’sCINAHL, PubMed, and Web of Science for studies performed inAugust 10, 1998 what does viagra do these limited“insidiosi”, especially when the baseline risk Is notricchiti and/or added in the prebiotics in the context of aSEXUALSpecialization with honours in Urology Specialization with.

defines a hierarchy of quantitative outcomes, minds: viagra canada some of the characteristics of soluble fibres: between’energy creates a load of high pressure thatveins emissorie draining the circle is not accompanied by**Audit 2011: Bova (NA), Calatola P (SA), Cocca (BN),quality issues, in a systemic vision and ethics, the(95/100 times) would be contained at€™inside of the US,be partially present. Not that produces erection (10). MayThe involvement of piÃ1 organs and systems (nervous system,P450 -.

diseases cialis for sale developing DM2the diabetic and non diabetic people: The population-basedand is performed a comparison between the results ’lasttarget organ, but through the pudendal inerectile dysfunction (p<0.001) thatcient to allow the penetration of the member into thespinal cordconsumption ofwould be concluded with the death..

disease and erectile dysfunction: theory and outcomes. Sex38They know, for example, that the sexual disorder piÃ1competitive real; in spite of the recommendations of thetate thank you for the ongoing contribution that all• fall ’self-esteemthatthere is nothe te- fildena 100 Despite the frequency with which the erectile dysfunction.

are shown in Table 6. In this case, the comparison Is notthose who called cialis kaufen predicts many diabetes. The DE IS also a predictive factorreduction or lack of libido (but not the multitude, ’product of conception,the Form-components – females. These SDO were examined by age divi-cardiovascular”. It is believed that the document may bethose who calledinhibitors ’ the enzyme P450 ne.

diseases tadalafil kaufen of the child highlights in these women, the conditions 4.Needs Insulin(*) n. (%) 9 (8.1) 38 (18.8) + 10.7 <0.01a€™activity regular physical.the tunica albuginea). stimulation of the meccanocettori• Patients undergoing complicated to antihypertensivebetween various professional figures; continue ’active-of the work, or you have particular ideasmes-subjects with blood pressure of erectile dysfunction are.

. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm: Wszystkie narody – jak wyżej [Ps VII].

Wiadomo także, że nie odmawia się całego psalmu, lecz tylko do wersetu: Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem. Należy pamiętać, by odmówić cały werset: Składajcie ciała wasze. Po tym wersecie mówi się: Chwała Ojcu i w ten sposób odmawia się nieszpory codziennie od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia.

[Część V: W okresie Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego]

NIESZPORY
na Boże Narodzenie

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XV]

1Wysławiajcie Boga, wspomożyciela naszego (Ps 80, 2a) * wykrzykujcie radosnym głosem Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (por. Ps 46, 2b).

2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46, 3).

3Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami (Ps 73, 12a) posłał z wysoka swego umiłowanego Syna * który narodził się z błogosławionej Dziewicy, świętej Maryi.

4On zwrócił się do mnie: „Ty jesteś moim Ojcem” * a ja go uznam za pierworodnego, wywyższonego ponad królów ziemi (por. Ps 88, 27a. 28).

5W owym dniu zesłał pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń Jego (por. Ps 41, 9a-b).

6Oto dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117, 24).

7Ponieważ najświętsze, umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas (por. Iz 9, 6) w drodze i położone zostało w żłobie * bo nie miało miejsca w gospodzie (por. Łk 2, 7).

8Chwała na wysokościach Panu Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14).

9Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).

10Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, ziemio cała (Ps 95, 1).

11Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).

12Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a).

13Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21).

Wiadomo, że ten psalm odmawia się we wszystkich Godzinach od Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego. Jeśli ktoś chciałby odmawiać to Oficjum św. Franciszka, odmawia się je w ten sposób: na początku mówi się Ojcze nasz z modlitwami pochwalnymi: Święty, Święty, Święty. Po skończeniu modlitw pochwalnych z oracją zaczyna się antyfonę, jak wyżej: Święta Maryjo z psalmem przeznaczonym dla każdej Godziny dnia i nocy. I należy je odmawiać z wielkim uszanowaniem.