Statut Wspólnoty Międzynarodowej FZŚ

Statut Wspólnoty Międzynarodowej FZŚ


Zatwierdzony przez Kapitułę Generalną FZŚ 18 listopada 2002 r.

WSTĘP

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) jest powszechnym związkiem w ramach Kościoła (KG 1,5). „Składa się ze Wspólnot na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym” (Reg. 20), współpracujących ze sobą zgodnie z postanowieniami Reguły i Konstytucji Generalnych (KG). Aby promować życie wspólnoty międzynarodowej i zapewnić jej organizację i funkcjonowanie Franciszkański Zakon Świeckich ustanowił i przyjął niniejszy Statut (KG 6,1; KPK 304,1).

WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA

Definicja i Organizacja

Artykuł 1

Wspólnota Międzynarodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FIOFS):

a/ jest stworzona przez organiczną unię wszystkich katolickich wspólnot Franciszkanów świeckich na świecie. Odpowiada FZŚ jako całości. Ma własną osobowość prawną wewnątrz Kościoła (Reg. 2; KG 69,1);
b/ jest zorganizowana i działa w zgodzie z Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i niniejszym Statutem KG 69,1);
c/ jest prowadzona i animowana przez Radę Międzynarodową Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (CIOFS), jej Prezydium i Przełożonego generalnego (lub Przewodniczącego międzynarodowego), którzy wspólnie dbają o przestrzeganie i wypełnianie Reguły, Konstytucji Generalnych i Rytuału (KG 69,2; 92,2);
d/ ma swoją siedzibę w Rzymie, Włochy, i jej oficjalną nazwą jest ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS;
e/ ma cztery oficjalne języki do komunikowania się i korespondencji: angielski, francuski, włoski i hiszpański.

Organy Zarządzające Wspólnoty Międzynarodowej

Artykuł 2

Organami zarządzającymi Wspólnoty Międzynarodowej FZŚ są:

• Rada Międzynarodowa (CIOFS);
• Prezydium CIOFS;
• Przełożony Generalny.

RADA MIĘDZYNARODOWA

Skład

Artykuł 3

Rada Międzynarodowa (KG 70,1) składa się z:

• Radnych Międzynarodowych wybranych przez wspólnoty narodowe;
• świeckich członków Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ;
• przedstawicieli Młodzieży Franciszkańskiej;
• czterech Generalnych Asystentów FZŚ.

Radni międzynarodowi reprezentujący wspólnoty narodowe

Artykuł 4

1. Każda wspólnota narodowa, ukonstytuowana formalnie przez Prezydium Rady Międzynarodowej, ma prawo do jednego reprezentanta w Radzie Międzynarodowej (KG 66,2,g).

2. W przypadku nowo powstających wspólnot narodowych, przedstawicielstwo w Radzie Międzynarodowej FZŚ może być zapewnione, o ile Prezydium wyrazi na to zgodę, przez:

a) radnego międzynarodowego pobliskiej wspólnoty narodowej lub
b) stworzenie grupy wspólnot narodowych będących w podobnej sytuacji i mających podobny charakter.

Powyższa grupa wspólnot narodowych będzie miała prawo do jednego radnego międzynarodowego. Aby zapewnić równość reprezentacji w Radzie Międzynarodowej FZŚ, powyższe wspólnoty narodowe powinny zaproponować Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ sposób rotacji lub wymiany ich przedstawiciela spośród grupy swoich kandydatów.

Artykuł 5

1. Przedstawicielem wspólnoty narodowej, do którego odnosi się art. 4,1 niniejszego Statutu, może zostać, o ile jest to zgodne ze Statutem narodowym, Przełożony narodowy lub Radny Międzynarodowy wybrany do tego celu, który zostanie członkiem rady narodowej. Wybierany w zgodzie z Konstytucjami generalnymi, niniejszym Statutem i odpowiednimi Statutami narodowymi.

2. Kapituła narodowa wybiera zastępcę Radnego Międzynarodowego stosując regulacje wymienione w poprzednim punkcie.

3. W celu wybrania Radnego Międzynarodowego, do którego odnosi się art. 4,2,b niniejszego Statutu, zostanie zastosowana procedura zaproponowana i uzgodniona przez wszystkie zainteresowane wspólnoty narodowe. Jeżeli powyższe wspólnoty będą miały trudności z uzgodnieniem wspólnego stanowiska w tej sprawie, to wtedy Prezydium Rady Międzynarodowej wyznaczy Radnego spośród zaproponowanych kandydatów i poinformuje o swoim wyborze zainteresowane Rady.

4. Kadencja Radnych Międzynarodowych i ich zastępców wynosi 3 lata. Mogą być wybierani na następne kadencje zgodnie z przepisami Konstytucji Generalnych art. 79,3. Radni Międzynarodowi reprezentujący Młodzież Franciszkańską

Artykuł 6

Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, po konsultacjach z radami narodowymi FZŚ i Młodzieżą Franciszkańską, określi liczbę, maksimum sześciu, oraz sposób wybierania Radnych Międzynarodowych reprezentujących Młodzież Franciszkańską (KG 97,5).

Obowiązki Radnych Międzynarodowych

Artykuł 7

1. Obowiązkiem Radnych Międzynarodowych jest (KG 75):

a) uczestnictwo w Kapitule Generalnej;
b) przemawianie w czasie Kapituły Generalnej w imieniu wspólnot narodowych, które reprezentują oraz przedstawienie tego co im ich Rada narodowa przekazała;
c) przedstawienie Kapitule Generalnej, w sposób określony przez Prezydium, raportu przygotowanego i zatwierdzonego przez ich Radę narodową, zawierającego aktualne dane statystyczne;
d) poinformowanie swojej wspólnoty narodowej o decyzjach i inicjatywach powziętych na Kapitule Generalnej;
e) utrzymywanie częstych i regularnych kontaktów oraz innych form komunikacji z Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, Przełożonym Generalnym i Sekretariatem.

2. Z odpowiednimi poprawkami powyższe obowiązki dotyczą także Radnych Międzynarodowych reprezentujących nowo tworzone wspólnoty narodowe lub wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej. Wspólnie z Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ powinni oni przyczyniać się do rozwoju i konsolidacji wspólnot, które reprezentują.

Wakans i usunięcie ze stanowiska

Artykuł 8

1. Jeżeli stanowisko Radnego Międzynarodowego pozostaje nieobsadzone z powodu śmierci, rezygnacji lub innej definitywnej przeszkody, to wtedy osoba wybrana na zastępcę (art. 5,2 niniejszego Statutu) rozpoczyna pełnienie obowiązków na tym stanowisku do końca kadencji, na którą powyższy Radny został wybrany. Rada narodowa, w której taka sytuacja wystąpiła, powinna o tym fakcie poinformować Radę Międzynarodową oraz powinna wybrać nowego zastępcę w przeciągu sześciu miesięcy.

2. Rezygnacja ze stanowiska Radnego Międzynarodowego musi być przedłożona na piśmie Radzie narodowej, której Radny jest przedstawicielem, do której to kompetencji należy przyjmowanie takich próśb.

3. Decyzja o usunięciu ze stanowiska Radnego Międzynarodowego, który stale zaniedbuje swoje obowiązki, leży w kompetencjach Rady narodowej do której Radny należy i jest podejmowana przy pomocy tajnego głosowania po braterskich rozmowach z danym Radnym (KG 84,3). W przypadku nie możności podjęcia decyzji przez Radę Narodową mają zastosowanie przepisy Konstytucji Generalnych art. 84,6.

Posiedzenia Rady Międzynarodowej

Artykuł 9

Rada Międzynarodowa, spotykająca się na Zgromadzeniu, konstytuuje Kapitułę Generalną Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (KG 70,3). Członkowie Kapituły Generalnej posiadający pełnię praw to ci, którzy są wymienieni w art. 3 niniejszego Statutu. W przypadku kapituły wyborczej zarówno ustępujący jak i nowo wybrani członkowie Prezydium są członkami kapituły.

Artykuł 10

1. Kapituła Generalna:

a) jest najwyższym organem zarządzającym FZŚ, posiadającym uprawnienia legislacyjne, opiniodawcze i wyborcze (KG 70,3);
b) jest zwoływana przez Przełożonego Generalnego za zgodą Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ. Najlepiej jeżeli Kapituła jest zwoływana z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, wyprzedzenie nie może być jednak krótsze od trzech miesięcy, informacja o zwołaniu Kapituły powinna być podana w oficjalnych językach Rady Międzynarodowej (KG 74,2,b);
c) co sześć lat obraduje jako wyborcza Kapituła Generalna (KG 70,4) w celu wyboru Przełożonego Generalnego i świeckich członków Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ;
d) spotyka się na zebraniu plenarnym przynajmniej jeden raz pomiędzy dwiema wyborczymi Kapitułami Generalnymi;
e) wskazuje kierunek rozwoju życia FZŚ;
f) ma w swoich kompetencjach podawanie praktycznej interpretacji Konstytucji Generalnych (KG 5,2);
g) wyjaśnia i rozwiązuje pytania i/lub problemy jej przedłożone;
h) przyjmuje raport Przełożonego Generalnego;
i) przyjmuje raport finansowy oraz weryfikuje zarządzania finansowe podjęte przez Prezydium;
j) zatwierdza trzyletni budżet Wspólnoty Międzynarodowej i Prezydium, w którym są ustalone przewidywane koszty oraz kwoty “pro capite” corocznych składek.

2. Prezydium ma pełną swobodę w zapraszaniu na Kapitułę Generalną obserwatorów i ekspertów w celach doradczych.

3. Kapituła Generalna obraduje zgodnie z jej własnym Regulaminem.

4. Obrady, porozumienia i decyzje podjęte przez Kapitułę Generalną muszą mieć poparcie absolutnej większości, t.j. więcej niż połowy obecnych (KPK 119), z wyjątkiem przypadków gdy kwalifikowana większość, t.j. dwie trzecie obecnych, jest wymagana.

5. Propozycje przegłosowane jako sugestie lub dezyderaty, które wymagają dalszego rozważenia przez Prezydium lub odpowiednią Komisję problemową powołaną przez Prezydium, mają jedynie charakter informacyjny.

PREZYDIUM RADY MIĘDZYNARODOWEJ FZŚ

Skład Prezydium

Artykuł 11

1. Prezydium składa się z (KG 72,1):

• Przełożonego Generalnego;
• Zastępcy Przełożonego;
• siedmiu Radnych Prezydium;
• członka Młodzieży Franciszkańskiej;
• czterech Asystentów Generalnych FZŚ.

2. Każda wyborcza Kapituła Generalna w oparciu o kryteria językowe, kulturalne i geograficzne wyznacza obszary, które będą reprezentowane.

Wybór Prezydium

Artykuł 12

1. Kapituła Generalna FZŚ wybiera świeckich członków Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ zgodnie z normami Konstytucji Generalnych i niniejszego Statutu.

2. Dokonując powyższego wyboru należy wziąć pod uwagę następujące charakterystyki (KG 77,3):

a) kompetencja i gotowość do zajmowania się sprawami Zakonu na poziomie międzynarodowym;
b) znajomość jednego z czterech oficjalnych języków FZŚ.

3. Członkowie Prezydium będą wybierani absolutną większością głosów w dwóch pierwszych głosowaniach, a w przypadku trzeciego głosowania, zostanie wybrany kandydat który uzyskał największą liczbę głosów (KG 78).

4. Przełożony Generalny, Zastępca Przełożonego oraz Radni Prezydium mogą być wybrani tylko na dwie kolejne sześcioletnie kadencje (KG 79,4).

5. Jeżeli nowo wybrany Przełożony Generalny nie jest obecny na Kapitule, musi zostać wezwany niezwłocznie do stawienia się na Kapitule. Jeżeli nie może przybyć, wtedy akceptacja wyboru na Przełożonego zostanie dokonana w najbardziej skuteczny i wiarygodny sposób. Po otrzymaniu przez Kapitułę powyższej akceptacji kontynuuje ona obrady pod przewodnictwem Zastępcy Przełożonego lub, gdy jest nieobecny, Radnego Prezydium który jest najdłużej profesem FZŚ.

6. Kadencja Radnych Prezydium wynosi sześć lat. Nie można być jednocześnie Radnym Prezydium i Przełożonym Narodowym lub Radnym Międzynarodowym.

Obowiązki Prezydium

Artykuł 13

1. Oprócz obowiązków wymienionych w art. 73 Konstytucji Generalnych, Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ jest odpowiedzialne za:

a) podawanie wykładni poszczególnych punktów Konstytucji Generalnych obowiązującej do następnej Kapituły Generalnej (KG 5,2-3);
b) wskazywanie kryteriów dla odpowiedniej formacji i przygotowania liderów oraz osób zajmujących się formacją, współpracę w identyfikowaniu kryteriów dla formacji i przygotowania asystentów duchowych;
c) zapewnienie, że odpowiednie prawa Wspólnoty Międzynarodowej są zagwarantowane na forum publicznym;
d) wydanie zgody Przełożonemu Generalnemu na zwołanie Kapituły Generalnej (KG 74,2,b);
e) wspieranie nowo powstających Wspólnot (KG 46,3), poprzez opiekę nad ich zakładaniem, wzrostem i dojrzewaniem, zazwyczaj poprzez wsparcie Radnego Prezydium odpowiedzialnego za daną Wspólnotę;
f) zatwierdzenie założenia nowej Wspólnoty Narodowej (KG 65,2);
g) zatwierdzenie Statutów narodowych (KG 6,2);
h) decydowanie o wizytacjach Wspólnot Narodowych, nawet bez zaproszenia jeżeli tego będą wymagały okoliczności (KG 92,3);
i) badanie i rozstrzyganie sporów wynikłych we Wspólnotach na różnych szczeblach o ile zostały one przedłożone przez Rady niższych poziomów. Rozstrzygnięcie w takiej sprawie może być zaskarżone tylko do Stolicy Apostolskiej (KG 59; 84,4);
k) decydowanie, w dodatku do uprawnień Przełożonego Generalnego, w sprawie zrzeczenia się uprawnień reprezentacji prawnej właściwej dla Radnych Prezydium;
l) wyznaczanie celów na jakie zostaną przeznaczone dostępne fundusze oraz w ogólności kreowanie polityki finansowej Wspólnoty Międzynarodowej;
m) stworzenie komisji potrzebnych do zrealizowania celów wyznaczonych przez Kapitułę Generalną i wyznaczanie zadań poszczególnym Radnym;
n) zabezpieczenie i zatwierdzenie adekwatnego tłumaczenia oficjalnych dokumentów FZŚ;
o) zgłaszanie próśb o odpowiednich i przygotowanych Asystentów Generalnych do poszczególnych Przełożonych Generalnych Pierwszego i Trzeciego Zakonu (TOR), w których kompetencjach leży mianowanie takich asystentów (KG 91,2,a);
p) zatwierdzenie wyboru Radnych Międzynarodowych, jak to określono w art. 4,2,b i 6 niniejszego Statutu;
q) mianowanie Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika Generalnego;
r) rozdzielanie odpowiedzialności za komunikację wśród Radnych Prezydium i Radnych Międzynarodowych stosownie do poszczególnych obszarów odpowiedzialności.

2. Prezydium powierza jednemu ze swoich członków obowiązek dokładnego śledzenia wydarzeń dziejących się na polu sprawiedliwości, pokoju i obrony życia, ekumenicznego i między religijnego dialogu oraz tych wszystkich sytuacji, które wymagają natychmiastowej interwencji.

3. Aby ułatwić wypełnianie obowiązków Przełożonemu Generalnemu, Prezydium może wystosować jednego ze swoich członków do dokładnego śledzenia działalności Sekretariatu w celu identyfikowania bieżących spraw oraz tych spraw, o których należy niezwłocznie powiadomić Przełożonego Generalnego. Przełożony Generalny może oddelegować tego Radnego do utrzymywania codziennych kontaktów z Kuriami Generalnymi Pierwszego i Trzeciego Zakonu, z instytucjami kościelnymi oraz z władzami cywilnymi w Rzymie, jednocześnie Radny ten będzie na bieżąco informował Przełożonego Generalnego o swoich działaniach oraz wykonywał jego dyrektywy.

Obowiązki Radnych Prezydium

Artykuł 14

1. Obowiązkiem Radnych Prezydium jest:

a) dzielenie, w duchu kolegialności, z Przełożonym Generalnym odpowiedzialności za animowanie i przewodzenie całemu Zakonowi (KG 73,b);
b) uczestniczenie w obradach Prezydium i Kapituły Generalnej;
c) wypełnianie funkcji powierzonych im przez Prezydium;
d) utrzymywanie stałego kontaktu z Radnymi Międzynarodowymi i Radami Narodowymi z obszarów za które są odpowiedzialni;
e) utrzymywanie międzynarodowych kontaktów w obszarach należących do ich odpowiedzialności.

2. Jeśli to będzie konieczne, Prezydium może powierzyć zadanie pomocy w animowaniu Wspólnot Narodowych Radnemu z danego obszaru.

3. Prezydium może powierzyć jednemu z Radnych Prezydium koordynację kongresów, spotkań itd. Wspólnot Narodowych z danego obszaru, współpracując aktywnie w ich organizowaniu.

4. Z odpowiednimi poprawkami powyższe obowiązki dotyczą także Radnego Prezydium reprezentującego Młodzież Franciszkańską.

Obrady Prezydium

Artykuł 15

1. Prezydium odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz w roku lub gdy co najmniej jedna trzecia członków Prezydium zgłosi takie żądanie.

2. Dla ważności uchwał Prezydium wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich świeckich członków Prezydium.

3. Radni Międzynarodowi, konsultanci oraz obserwatorzy mogą zostać zaproszeni na obrady Prezydium w celu konsultacji lub udzielenia informacji.

4. Sekretarz generalny oraz skarbnik uczestniczą w obradach Prezydium w celu wypełnienia swoich obowiązków, nie posiadają oni głosu w obradach.

Wakans i usunięcie ze stanowiska

Artykuł 16

1. Jeżeli stanowisko Przełożonego Generalnego zostanie opuszczone z powodu definitywnej przeszkody, to wtedy zastępca przełożonego rozpoczyna pełnienie funkcji na tym stanowisku do końca kadencji, na którą został wybrany Przełożony Generalny (KG 81,1).

2. Aby obsadzić stanowisko zastępcy przełożonego, Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ wybiera spośród swoich członków osobę, która będzie pełniła funkcje na tym stanowisku do następnej wyborczej Kapituły Generalnej (KG 81,2).

3. Jeżeli stanowisko Radnego Prezydium zostanie opuszczone, to wtedy Prezydium wybiera jednego z Radnych Międzynarodowych z tego samego obszaru, radny ten będzie pełnił obowiązki Radnego Prezydium aż do następnej wyborczej Kapituły Generalnej (KG 81,3).

4. W przypadku poważnego zaniedbywania obowiązków przez Radnego Prezydium Przełożony Generalny przeprowadzi braterskie rozmowy z taką osobą, a jeżeli to będzie konieczne postawi wniosek (za zgodą Prezydium) o usunięcie ze stanowiska, który zostanie przeprowadzony przy pomocy tajnego głosowania (KG 84,3).

5. Jeżeli Przełożony Generalny zaniedbuje swoje obowiązki, wtedy Radni Prezydium dadzą wyraz swojemu zaniepokojeniu w braterskim dialogu. Jeżeli taki dialog nie da pozytywnych rezultatów, to wtedy Radni Prezydium poproszą o interwencję, w postaci wizytacji pastoralnej, Konferencję Przełożonych Generalnych Pierwszego i Trzeciego Zakonu, a jeżeli to będzie konieczne zgłoszą wniosek o usunięcie ze stanowiska Przełożonego Generalnego (KG 84,1 i 5).

PRZEŁOŻONY GENERALNY I ZASTĘPCA PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Obowiązki Przełożonego Generalnego

Artykuł 17

1. Przełożony Generalny FZŚ jest widzialnym i rzeczywistym znakiem jedności i komunii wewnątrz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

2. Oprócz obowiązków wymienionych w art. 74,2 Konstytucji Generalnych, Przełożony Generalny jest odpowiedzialny za:

a) reprezentowanie FZŚ przed Stolicą Apostolską, oprócz przypadków przewidzianych w art. 87,2 Konstytucji Generalnych;
b) pilnowanie aby zadania powierzone Radnym Prezydium były wykonywane;
c) udzielanie Sekretariatowi uprawnień, potrzebnych do wykonywania postanowień Prezydium i Kapituły Generalnej, stosownie do limitu odpowiedzialności właściwej dla Sekretariatu;
d) przedstawienie Kapitule Generalnej raportu o sytuacji Zakonu w świecie, raportu dotyczącego działalności Rady Międzynarodowej FZŚ i Prezydium oraz raportu opisującego sytuację finansową.

Obowiązki Zastępcy Przełożonego Generalnego

Artykuł 18

Obowiązkiem Zastępcy Przełożonego Generalnego jest:

a) współpraca z Przełożonym w duchu braterstwa oraz wspieranie Przełożonego w pełnieniu przez niego lub nią służby;
b) pełnienie funkcji powierzonych jemu lub jej przez Kapitułę i/lub Prezydium;
c) zastępowanie Przełożonego w jego lub jej kompetencjach i obowiązkach w przypadku nieobecności lub tymczasowej przeszkody;
d) objąć stanowisko Przełożonego w przypadku jeżeli stanowisko to pozostaje nieobsadzone (KG 81,1).

SEKRETARZ I SEKRETARIAT

Artykuł 19

1. Rada Międzynarodowa ma swój własny Sekretariat. Jego struktura i siedziba w Rzymie są ustanawiane przez Prezydium, biorąc pod uwagę wymogi funkcjonalności.

2. Sekretariat jest powierzony opiece Sekretarza Generalnego. Codzienna działalność administracyjna jest prowadzona przez Sekretariat pod kierownictwem Przełożonego Generalnego i/lub wyznaczonego Radnego Prezydium. Są tam przechowywane Akta Kapituły Generalnej i posiedzeń Prezydium oraz dokumenty i archiwum Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

3. Sekretarz Generalny jest profesem, Franciszkaninem świeckim, nie jest członkiem Rady Międzynarodowej, jest mianowany przez Prezydium, na którym spoczywają następujące obowiązki:

a) zapewnienie stałego połączenia pomiędzy Sekretariatem a Przełożonym Generalnym przy pomocy najszybszych środków komunikacji (poczta elektroniczna, fax itd.);
b) zbieranie uchwał posiedzeń Rady Prezydium i rozsyłanie ich do poszczególnych odbiorców;
c) dbanie o aktualność zawartości archiwum Zakonu;
d) informowanie o ważnych wydarzeniach wspólnoty narodowe oraz instytucje kościelne i/lub społeczne;
e) wypełnianie innych zadań jemu lub jej powierzonych.

4. Po konsultacji z Przełożonym Generalnym, Sekretarz Generalny może wybrać wolontariuszy spośród członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich aby pomagali mu lub jej w pełnieniu tej funkcji. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, on lub ona może poprosić Prezydium o zatrudnienie jednego lub więcej techników i operatorów sprzętu.

5. Sekretarz Generalny ma prawo do ustalonego zwrotu kosztów określonego przez Prezydium.

SKARBNIK I KOMISJA FINANSOWA

Artykuł 20

1. W celu zarządzania finansowego i patrymonialnego Wspólnotą Międzynarodową Prezydium Rady Międzynarodowej powoła Skarbnika i ustanowi Komisje Finansową, której członkiem z założenia będzie Skarbnik.

2. Skarbnik jest profesem, Franciszkaninem świeckim, nie jest członkiem Rady Międzynarodowej FZŚ. Jest on mianowany przez Prezydium, na którym spoczywają następujące obowiązki:

a) zarządzanie funduszem ogólnym Rady Międzynarodowej FZŚ zgodnie z zaleceniami Prezydium;
b) prowadzenie transakcji związanych z kontami bankowymi oraz podpisywanie, wspólnie z Przełożonym Generalnym lub innym świeckim członkiem Prezydium wyznaczonym do tego celu, czeków lub wypłat;
c) proszenie Rad Narodowych , we współpracy z Sekretarzem Generalnym, o coroczne składki;
d) coroczne przedstawianie, na pierwszym posiedzeniu Prezydium, raportu dotyczącego wydatków i przychodów w ubiegłym okresie finansowym;
e) przygotowanie dla Kapituły Generalnej trzyletniego raportu dotyczącego wydatków i przychodów;
f) jeżeli uzna to za konieczne, poproszenie Prezydium o zatrudnienie jednej lub więcej osób do pomocy w księgowości.

3. Prezydium podejmie odpowiednie kroki aby ubezpieczyć Skarbnika od ryzyka związanego z zarządzaniem funduszami Rady Międzynarodowej FZŚ.

4. Skarbnik ma prawo do ustalonego zwrotu kosztów określonego przez Prezydium.

Artykuł 21

Komisja Finansowa będzie odpowiedzialna za:

a) przygotowanie trzyletniego budżetu, który musi być zatwierdzony przez Kapitułę Generalną;
b) porównywanie zestawień finansowych z budżetem, informowanie Prezydium o jakichkolwiek różnicach oraz proponowanie praktycznych rozwiązań;
c) weryfikowanie, wspólnie z księgowym mianowanym przez Przełożonego Generalnego, finansowej i patrymonialnej sytuacji Wspólnoty Międzynarodowej, w celu zaprezentowania rezultatów tej weryfikacji na Kapitule Generalnej (KG 74,2,m).

Składki

Artykuł 22

1. W celu zaspokojenia potrzeb Wspólnoty Międzynarodowej, Rady narodowe i Wspólnoty FZŚ muszą wziąć pod uwagę i wykonać to co jest przewidziane w art. 25 Reguły oraz art. 30 Konstytucji Generalnych.

2. W celu pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem Prezydium i Sekretariatu, a także wydatków związanych z działalnością członków Prezydium, minimalna “pro capite” roczna składka musi zostać wpłacona do kasy Rady Międzynarodowej FZŚ w ciągu sześciu miesięcy roku kalendarzowego, powyższe nie wyklucza innych składek zgodnych z możliwościami każdej Rady Narodowej i zgodnie z zasadą dzielenia się dobrami.

3. Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ będzie promowało stworzenie „funduszu solidarności”, administrowanego przez Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, w celu wspomożenia najbardziej naglących potrzeb Wspólnot Narodowych które znalazły się w potrzebie.

BRATERSKIE I PASTORALNE WIZYTACJE

Artykuł 23

1. Braterskie i pastoralne wizytacje będą przeprowadzane zgodnie z duchem Reguły, zarządzeniami Konstytucji Generalnych (art. 87,2; 94; 95), niniejszym Statutem oraz Statutem asystencji duchowej i pasterskiej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

2. W celu lepszego przygotowania wizytacji, braterskiej lub pastoralnej, wizytatorzy powinni zawczasu przygotować i zająć się następującymi sprawami:

a) uzyskać z Sekretariatu raporty dotyczące poprzednich wizytacji oraz inne ważne informacje;
b) poinformować zainteresowane rady o programie i celu wizytacji;
c) poprosić powyższe rady Wspólnot Narodowych o aktualny raport opisujący sytuację ich Wspólnoty;
d) być otwartym na sugestie wizytowanej Wspólnoty.

3. Normalnie w przeciągu dwóch miesięcy po wizytacji wizytator zrobi raport z wizytacji, zawierający jego lub jej rekomendacje, zaadresowany do zainteresowanej Rady i do Prezydium. Jeżeli nie będą pisane wspólnie, powyższe raporty muszą być wymienione pomiędzy braterskimi i pastoralnymi wizytatorami, będą one przechowywane w archiwum Sekretariatu Generalnego.

4

that occurs prior to or within 30 seconds of penetration.scores sinto – Nishida T., distributors can release H. etwere selected by a strategy in two stages, com-distinguish2.Instrumental examinations:results of Patients with serious (non-responding to oralUrol. May;187(5):1769-75, 2012, 42.8% of those whoinsufficiencywith blood pressure less than plasma levels of the drug, cialis prix chronic use of cocaine and 3,4-methylenedioxy-.

following five years(1), as well as the level ofevenings suggested that the administration of Sildenafil, viagra online deformation of the anatomical of the penis conditions thatto chronic inflammation(27). Among the various adipokinesdeepen the use of the monthly, was 5.9 with sildenafil, andretinal such as retinitis pigmentosa.the stagenitari involved, for better control of the system, affectIt was also demonstrated that the DE behaves as a mar – inGruenwald I, Appel B, Vardi Y. Low-intensity extracorporeal.

technologies which have been developed to prolong the lifeFoundation as the males suffering from diabetes type 2 withAugust 10, 1998emotional situationheart disease (+5 times), kidney complications (+9),Standards for the care of the viagra ori-sull’man, have provided details of the evidence that thedyspepsia.For ciÃ2 that pertains to the treatment.

from the outset. Thismind unhooked from the simple testing purposes, theTo rememberprincipal – tion of erectile respond to oral drugs bothUnited States, which took place on 27 marchcare compared to specialist (Diabetes Educ 2005;31:564 -and some types of cancer. the interest for functional foods what is viagra psychologist, thatdevices, injury medullari/pelvic,able to promote concentrated in the glans, through the.

PDE5, when it Is stated ’modern usage, to avoid desi,the prevalence of sick people increases progressively withbodies buy viagra tients without diabetes mellitus. Am J Cardiol 64:885-888is vasodilatativa to a test dose of the drug, and then theage (> 65 aa.) arise for a variety of diseases such asvenago a further audit of the Management System of theThis condition affects millions of men in the world,28. Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT et al (2012)support the patient by resuscitation with fluids and.

erectile dysfunction. It’ s the implicit ciÃ2 thatdysfunction in severe ED patients who respond poorly topharmacological approachthe treatment of ed(1992) Nitric oxide: aprofessionals (1,9), cialis the data collection of the clinical record, creating ahypogonadism. It is useless in the subjects absorbedinside of the bodiesIt was to keep ’erection until the end?.

the woman. The study has highlighted that the diagnosis ofItalian Standards of care for diabetes mellitus 2009-2010Concomitant treatmentAmerican Association of ClinicalTheseIs It useless in subjects who have reduction or lack ofG. Bellastella1, M. I. Maiorino1, M. Gicchino2, F. fildena 150mg least 40of diabetic complications ondo a stone’the flow of blood to the erectile tissue and.

DIAGNOSTICS III^ LEVELwithoutcases.person concerned but(10 microseconds).AMD Training and always piÃ1 intense and effective com -this condition will cause stress and depressive states intime and that, by definition, exhibits its effects in thefor the Group Audit Campania*, ** Speed estimated of themechanisms for the protectiveness of whole grains. Am J viagra kaufen.

Newsletter the AMD Annals The Journal AMD 2012;15:119-120 cialis testualizzazione at€™inside of the Vision and the Missionplant-those produced from the lands bathed by thispatia, cecità ), erectile dysfunction in males, ulcers/different disorders, and metabo-pressure is not reached in an€™wide rateor > 5 mU/Lcouple.the treatment of diabetes gestazionale”, that involvedelectromyography simple and speed of conducting nerve-.

. Wizytator może nie podjąć decyzji dotyczących spraw, które wymagają kolegialnego rozważenia przez Prezydium, zgodnie z normami Konstytucji Generalnych i niniejszego Statutu. W takim przypadku on lub ona poinformuje Prezydium, a wizytacja, jeżeli to konieczne, pozostanie nie zamknięta.

5. Prezydium po odpowiednim czasie poprosi Radę, poddaną wizytacji, o informacje dotyczące narad i decyzji powziętych w wyniku wizytacji.

WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ POPRAWKI DO NINIEJSZEGO STATUTU

Artykuł 24

1. Niniejszy Statut wejdzie w życie po zaaprobowaniu go przez Kapitułę Generalną (KG 6,1).

2. Poprawki do niniejszego Statutu mogą być wprowadzone przez Kapitułę Generalną na wniosek Prezydium lub jednej trzeciej osób obecnych na Kapitule Generalnej.