Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 67 razy
Zatwierdzenie Reguły FZ¦

PAPIEŻ PAWEŁ VI
na wieczn± rzeczy pami±tkę

Seraficki Patriarcha, ¦więty Franciszek z Asyżu, tak za życia, jak i po swojej ¶wi±tobliwej ¶mierci, nie tylko wielu ludzi poci±gn±ł swoim przykładem do służby Bogu w założonej przez siebie rodzinie zakonnej, lecz także skłonił wiele osób ¶wieckich, aby przyjęli jego wskazania, na ile to jest możliwe w¶ród ¶wiata. On bowiem - by posłużyć się słowami naszego poprzednika, Piusa XI - "wydaje się,że nie było dot±d nikogo, w kim by obraz Chrystusa Pana i sposób życia ewangelicznego prawdziwiej i wyrazi¶ciej zaja¶niał niż w Franciszku. Słusznie więc on, który sam nazwał się " Heroldem Wielkiego Króla ", otrzymał miano " Drugiego Chrystusa ", ponieważ tak współczesnym sobie społeczeństwom, jak i wiekom następnym, okazał się jakby ponownie wcielonym Chrystusem. To wła¶nie sprawiło, że jego postać w oczach wszystkich ludzi jest tak żywa i żyć będzie przez wszystkie wieki " (Encyklika Rite expiatis, 30.VI1926, AAS(18) 1926, s. 154). Cieszymy się niezmiernie, że " charyzmat franciszkański " w tym wieku, w którym pojawilo się tyle doktryn i tyle pr±dów oddalaj±cych człowieka od Boga i rzeczy nadprzyrodzonych, został zachowany dla dobra Ko¶cioła i społeczno¶ci ludzkiej.

Chwalebnego zatem dzieła podjęły się wspólnie cztery Zakony Franciszkańskie i w przeci±gu dziesięciu lat niemało włożyły wysiłku, aby opracować now± Regułę Trzeciego Zakonu ¦wieckich. Przedsięwzięcie to wydawało się konieczne ze względu na zmienione warunki życia oraz dlatego, że Sobór Watykański II z wielkim pożytkiem dla tej sprawy wydał odpowiednie wskazówki i rady. Dlatego umiłowani synowie, Przełożenie Generalni Czterech Zakonów Franciszkańskich, zwrócili się do Nas z pro¶b±, abysmy tak zredagowana Regułę zatwierdzili. My za¶, id±c ¶ladami niektórych Poprzedników Naszych, spo¶ród których Leon XIII ostatni tego dokonał, postanowilismy chętnie zado¶ćuczynić tym pro¶bom. Mamy zatem nadzieje, że sposób zycia, głoszony przez tego godnego podziwu Męża z Asyżu, wspaniale rozkwitnie i odzyska żywotn± siłę pod wpływem tej nowej pobudki. Id±c za¶ za rad± ¦więtej Kongregacji dla Zakonów i Instytutów ¦wieckich, która dokładnie zapoznała się z przedłożonym sobie tekstem (Reguły) pilnie wszystko rozważywszy, z pełn± ¶wiadomo¶ci± i dojrzałym namysłem, pełni± naszej władzy Apostolskiej moc± niniejszego Dekretu Regułę Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich uznajemy i zatwierdzamy oraz nadajemy jej moc Ustawy Apostolskiej, o ile zgadzać się będzie z tekstem, który jest przechowywany w Archiwum tejże ¦więtej Kongregacji dla Zakonów i Instytutów ¦wieckich, a którego pierwsze słowa brzmi±: " Inter spirituales familias ", a ostatnie za¶ " ad normam constitutionum petenda ". Jednocze¶nie moc± tego Dekretu i Nasz± powag± unieważniamy poprzedni± Regułę, majac± tytuł: Reguła Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego ¦wieckiego. Postanowili¶my w końcu, aby to Pismo zachowało swoj± moc i prawne skutki teraz i w przyszło¶ci, bez względu na przeciwne zarz±dzenia.

Dan w Rzymie u ¦więtego Piotra, pod pier¶cieniem Rybaka, dnia 24 miesi±ca czerwca, roku 1978, szesnastego Naszego Pontyfikatu.Jan Kard. Villot

Sekretarz Stanu

Miejsce pieczęci

(Oryginał przechowywany
w Sekretariacie Stanu, n.352241)

PRYMAS POLSKI

Warszawa, dnia 31.XI.1979 r.
N. 3687/79/P. (ad.582/79)DEKRET PRYMASA POLSKI

Przychylaj±c się do pro¶by Prowincjała Zakonu OO. Kapucynów w Warszawie, przedłożonej nam w imieniu o¶miu Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, niniejszym zatwierdzamy przekład z języka łacińskiego na język polski tekst Reguły Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich zaaprobowanej przez papieża Pawła VI Listem Apostolskim " Seraphicus Patriarcha " z dnia - 24 VI 1978 r.(L.S.) (-) Stefan Kard. Wyszyński

Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2393822 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |