Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 79 razy
Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy FZ¦


TYTUŁ I: Zasady ogólne

Art. 1

1. Troska duszpasterska i duchowa o FZ¦, na mocy przynależno¶ci do tej samej rodziny duchowej, została powierzona przez Ko¶ciół Pierwszemu Zakonowi Franciszkańskiemu i Trzeciemu Zakonowi Regularnemu (TOR), z którymi od wieków jest zwi±zana Wspólnota ¶wieckich1.

2. Franciszkanie - zakonnicy i ¶wieccy - przez różne formy i sposoby, ale we wzajemnej życiowej ł±czno¶ci, pragn± urzeczywistniać w Ko¶ciele i społeczeństwie charyzmat wspólnego Serafickiego Ojca (por. Reguła FZ¦ 1).

3. Dlatego też wyżsi przełożeni jako konkretny znak wspólnoty i współodpowiedzialno¶ci maj± zapewnić asystencję duchow± dla wszystkich wspólnot FZ¦ (por. KG FZ¦ 89,1).

Art. 2

1. Opieka duszpasterska i duchowa jest wypełniana przez dwojak± posługę:

- bratersk± posługę wyższego kierownictwa ("altius moderamen") wypełnian± przez wyższych przełożonych (por. KPK, kan. 303);
- asystencję duchow± wspólnot i ich Rad.

2. Wyższe kierownictwo ("altius moderamen") ma na celu zapewnienie wierno¶ci charyzmatowi franciszkańskiemu, komunii z Ko¶ciołem i jedno¶ci z Rodzin± Franciszkańsk± (por. KG FZ¦ 85,2).

3. Zadaniem asystencji duchowej jest popieranie komunii z Ko¶ciołem i Rodzin± Franciszkańsk± przez ¶wiadectwo życia i dzielenia się duchowo¶ci± franciszkańsk±, poprzez współpracę w formacji pocz±tkowej oraz ci±głej franciszkanów ¶wieckich i poprzez okazywanie braterstwa zakonników względem FZ¦ (por. KG FZ¦ 89,3; 90,1).

Art. 3

1. Ta dwojaka posługa uzupełnia, a nie zastępuje posługi Rad i Przełożonych ¶wieckich, do których należy kierowanie, koordynowanie i animowanie wspólnot różnych stopni (por. KG FZ¦ 86,2).

2. Wykonuje się j± zgodnie z niniejszym Statutem, wspólnym dla czterech Rodzin Zakonnych (OFM, OFMConv., OFMCap., TOR), kolegialnie na wszystkich stopniach wyższych niż stopień miejscowy (por. KG FZ¦ 87,1; 88,5; 90,3).

Art. 4

1. Zadaniem niniejszego Statutu jest okre¶lenie w sposób konkretny i jednolity posługi duszpasterskiej i duchowej względem FZ¦, maj±c na uwadze jedno¶ć całego Zakonu.

2. Statut ten został zatwierdzony przez Konferencję Ministrów Generalnych. Do nich należy prawo wprowadzania zmian i autentycznej interpretacji.

3. Przepisy przeciwne niniejszemu Statutowi s± zniesione. 1 Por. KG FZ¦ 85.1: "Z historii franciszkanizmu oraz Konstytucji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i TOR wynika jasno, że Zakony te uznaj± się za zobowi±zane, na mocy wspólnego pochodzenia i charyzmatu oraz woli Ko¶cioła, do asystencji duchowej i pasterskiej przy FZ¦. Por. Konstytucje OFM 60; Konstytucje OFMConv. 161: Konstytucje OFMCap. 95; Konstytucje TOR 157; Reguła Trzeciego Zakonu Papieża Leona XIII 3,3; Reguła zatwierdzona przez Pawła VI 26".TYTUŁ II: Zadania wyższych przełożonych

a. Zasady ogólne

Art. 5.

1. Troska duchowa i pasterska o FZ¦ jest obowi±zkiem przede wszystkim wyższych przełożonych Pierwszego Zakonu i TOR (por. Reg FZ¦ 26; KG FZ¦ 85,2).

2. Obowi±zek ten wypełniaj± przez:

- erygowanie wspólnot miejscowych;
- wizytację duszpastersk±;
- asystencję duchow±.

Zadania te mog± wykonywać osobi¶cie lub przez delegata (por. KG FZ¦ 86,I ).

3. Wyżsi przełożeni franciszkańscy s± odpowiedzialni za jako¶ć posługi pasterskiej i asystencji duchowej także w wypadkach, w których dla mianowania asystenta jest konieczna uprzednia zgoda jego przełożonego zakonnego lub ordynariusza miejsca (por. KG FZ¦ 89,5).

4. Ponadto wyżsi przełożeni musz± zadbać o formację i zainteresowania zakonników wobec FZ¦ oraz zapewnić kompetentne przygotowanie dla asystentów, aby byli oni przygotowani i posiadali odpowiednie kwalifikacje (por. KG FZ¦ 87,3; Reg FZ¦ 2).

Art. 6

1. Kanoniczne erygowanie wspólnot miejscowych dokonuje się na pro¶bę zainteresowanych franciszkanów ¶wieckich po uprzedniej konsultacji i we współpracy z Rad± FZ¦ wyższego stopnia, z któr± będzie zwi±zana nowa wspólnota zgodnie ze Statutem Narodowym. Dla kanonicznego erygowania wspólnoty, poza domami lub ko¶ciołami zakonników franciszkańskich Pierwszego Zakonu lub TOR, konieczna jest pisemna zgoda ordynariusza miejsca (por. KG FZ¦ 46,1).

2. Ewentualne przej¶cie wspólnoty miejscowej pod opiekę duszpastersk± innej gałęzi Zakonu Franciszkańskiego dokonuje się w sposób przepisany przez Statuty Narodowe FZ¦ (por. KG FZ¦ 47,2).

3. Wizytacja pasterska jest uprzywilejowanym momentem komunii z Pierwszym Zakonem i z TOR. Jest ona przeprowadzana także w imieniu Ko¶cioła i służy umocnieniu wierno¶ci charyzmatowi franciszkańskiemu oraz sprzyja komunii z Ko¶ciołem i Rodzin± Franciszkańsk± (por. KG FZ¦ 95,1 i 3).

Art. 7

1. Wyżsi przełożeni Pierwszego Zakonu i TOR uzgadniaj± najbardziej odpowiedni sposób zapewnienia asystencji duchowej wspólnotom miejscowym, które z wyższych przyczyn zostały ich pozbawione (por. KG FZ¦ 88,4).

2. Ponadto niechaj podtrzymuj± kontakty z ordynariuszami miejsca, na terytoriach których erygowali wspólnoty miejscowe FZ¦, zachowuj± ich prawodawstwo własne, bior±c na siebie odpowiedzialno¶ć za pastersk± i duchow± opiekę nad nimi, powierzaj±c j± jednemu z kapłanów ordynariusza miejsca lub innemu instytutowi zakonnemu.

b. Ministrowie generalni

Art. 8

1. Ministrowie generalni sprawuj± kolegialnie "wyższe kierownictwo" ("altius moderamen") oraz asystencję duszpastersk± wobec cało¶ci FZ¦ (KG FZ¦ 87,1).

2. Do szczególnych kompetencji Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR należy:

- troska o kontakty ze Stolic± Apostolsk± w sprawach dotycz±cych dokumentów legislacyjnych lub liturgicznych, których zatwierdzenie należy do jej kompetencji;
- wizytacja Prezydium CIOFS (por. KG FZ¦ 92,2-3);
- przewodniczenie i zatwierdzenie wyboru Prezydium CIOFS (por. KG FZ¦ 76,2);
- ewentualne przyjęcie rezygnacji przełożonego generalnego FZ¦ (por. KG FZ¦ 83,1).

Art.9

1. Przełożeni generalni wykonuj± swoje zadanie wobec FZ¦ zgodnie z przepisami prawa powszechnego, własnych konstytucji oraz zachowuj±c prawodawstwo własne FZ¦. Maj± oni władzę erygowania, wizytowania i spotykania się ze wspólnotami miejscowymi FZ¦, którym asystuj± bracia ich Zakonu.

2. Każdy przełożony generalny w odniesieniu do własnego Zakonu powinien:

- mianować asystenta generalnego dla FZ¦, który pod kierownictwem Ministra Generalnego zajmuje się sprawami zwi±zanymi z posług± względem FZ¦ (por. KG FZ¦ 91, 2-3).
- w miarę potrzeby mianować lub zatwierdzić asystentów narodowych należ±cych do własnego Zakonu.

c. Ministrowie prowincjalni

Art. 10

1. Ministrowie prowincjalni i inni wyżsi przełożeni wypełniaj± swoje zadania względem FZ¦ na terytorium własnej jurysdykcji.

2. Tam, gdzie wyżsi przełożenie posiadaj± jurysdykcję na tym samym terenie, uzgadniaj± najbardziej odpowiedni sposób kolegialnego wypełniania swojego urzędu w odniesieniu do wspólnot regionalnych i narodowych FZ¦ (KG FZ¦ 88,5).

3. Podobnie maj± kolegialnie ustalić sposób mianowania asystentów narodowych i regionalnych, jak również ustalić, do których przełożonych maj± zwracać się z pro¶b± o asystencję Rady narodowe i regionalne (por. KG FZ¦ 91,2).

Art. 11

1. Ministrowie prowincjalni i inni wyżsi przełożeni, zapewniaj± asystencję duchow± wspólnotom miejscowym w zakresie własnej jurysdykcji (por. KG FZ¦ 88,1).

2. W ramach własnej jurysdykcji należy do nich:

- kanoniczne erygowanie nowych wspólnot miejscowych i zapewnienie im asystencji duchowej;
- animowanie duchowe, wizytacja i spotykanie się ze wspólnotami miejscowymi, którymi opiekuje się ich własny Zakon;
- informowanie na bież±co o asystencji duchowej udzielanej FZ¦ i MF;
- mianowanie asystentów duchowych (por. KG FZ¦ 89,2; 91,3).TYTUŁ III: Zadania asystentów duchowycha. Zasady ogólne

Art. 12

1. Asystentem duchowym jest osoba wyznaczona przez kompetentnego wyższego przełożonego do wypełnienia tej posługi względem konkretnej wspólnoty FZ¦ i MF (por. KG FZ¦ 98,2; 96,6).

2. Ze względu na ¶wiadectwo duchowo¶ci franciszkańskiej braterstwo zakonników względem franciszkanów ¶wieckich oraz węzeł komunii między własnym Zakonem i FZ¦, asystentem duchowym powinien być zakonnik należ±cy do Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego lub TOR (por. KG FZ¦ 89,3).

3. Asystent duchowy, na mocy samego prawa, jest członkiem posiadaj±cym głos w Radzie i w Kapitule Wyborczej wspólnoty, wobec której sprawuje asystencję, i z którymi współpracuje we wszelkich rodzajach działalno¶ci. Nie posiada tylko prawa głosu w sprawach dotycz±cych ekonomii, ani wyborów na różnych stopniach (por. KG FZ¦ 90,2; 77,1-2).

Art. 13

1. Głównym zadaniem asystenta jest popieranie pogłębiania duchowo¶ci franciszkańskiej i współpraca w formacji pocz±tkowej i ci±głej franciszkanów ¶wieckich (por. KG FZ¦ 90,1).

2. W radzie wspólnoty i na kapitułach wyborczych lub zwykłych tak postępuje, by szanować odpowiedzialno¶ć i rolę ¶wieckich, daj±c im pierwszeństwo w tym, co dotyczy kierownictwa, koordynacji i animacji wspólnoty.

3. Uczestniczy czynnie i głosuje w postanowieniach i decyzjach podejmowanych podczas zebrania Rady czy Kapituły. Przede wszystkim jest odpowiedzialny za animację zgromadzeń liturgicznych i przygotowanie konferencji duchowych podczas spotkań Rady czy Kapituły.

Art. 14

1. Wizytacja pasterska jest uprzywilejowanych momentem komunii z Pierwszym Zakonem i TOR. Dokonuje się ona także w imieniu Ko¶cioła i służy ożywieniu franciszkańskiego ducha ewangelicznego, umocnieniu wierno¶ci charyzmatowi i Regule, ofiarowaniu pomocy w życiu braterskim, ugruntowaniu więzi jedno¶ci w Zakonie i popieraniu jego najpełniejszego wł±czenia się do Rodziny Franciszkańskiej i do Ko¶cioła (por. KPK kan. 305,1; KG FZ¦ 92,1; 95,1).

2. Wizytator ma za zadanie:

- umocnienie Wspólnoty w jej bycie i misji w Ko¶ciele i społeczeństwie;
- prze¶ledzić relacje między wspólnot± ¶wieck± a zakonn±;
- zwróci szczególn± uwagę na program, metody i praktyki formacyjne;
- przeanalizuje współpracę i poczucie współodpowiedzialno¶ci między ¶wieckimi i asystentami duchowymi;
- zadba o jako¶ć asystencji duchowej udzielanej wspólnocie wizytowanej;
- zachęci asystentów duchowych w ich posłudze oraz pobudzi ich do ci±głej formacji duchowej i pastoralnej (por. KG FZ¦ 95).

3. Na pro¶bę kompetentnej Rady delegat Konferencji Asystentów może przeprowadzić wizytację pastersk±, zachowuj±c ustalenia organizacyjne prawa własnego FZ¦ (por. KG FZ¦ 92,2). Z ważnych i pilnych przyczyn, albo w przypadku niewypełnienia przepisu dotycz±cego złożenia pro¶by o wizytację przez przełożonych i Radę, wizytacja duszpasterska może być przeprowadzana z inicjatywy Konferencji Asystentów Duchowych po wysłuchaniu Rady FZ¦ tego samego stopnia (por. KG FZ¦ 92,3).

4. Sugeruje się przeprowadzać wizytację duszpastersk± w poł±czeniu z wizytacj± bratersk± po uprzednim zharmonizowaniu ich obu w programie. Wizytator lub wizytatorzy w odpowiednim czasie powiadomi± zainteresowan± Radę o przedmiocie i programie wizytacji. Sprawdza rejestry i akta ł±cznie z tymi, które dotycz± poprzedniej wizytacji, wyboru Rady i administracji dóbr. Sprawdza sprawozdania z odbytej wizytacji, doł±cza je do akt w odpowiednim rejestrze Wspólnoty wizytowanej oraz przekaże je do wiadomo¶ci Rady stopnia, która przeprowadziła wizytację (por. KG FZ¦ 93,2 i 4).

5. W czasie wizytacji Wspólnoty miejscowej, wizytator czy wizytatorzy, maj± się spotkać z cał± Wspólnot± oraz w grupach i komisjach, na które się ona dzieli. Maj± po¶więcić szczególn± uwagę braciom w formacji oraz tym, którzy prosz± o osobiste spotkanie.A gdy zajdzie potrzeba, niech po bratersku poprawia zaniedbania, które napotkaj± (KG FZ¦ 93,3).

Art. 15

1. Asystent jest mianowany przez kompetentnego przełożonego po wysłuchaniu Rady zainteresowanej Wspólnoty (por. KG FZ¦ 91,3).

2. Na terytorium, gdzie więcej niż jeden przełożony ma władzę mianowania asystenta, należy kierować się zasadami kolegialnymi uzgodnionymi w¶ród przełożonych posiadaj±cych jurysdykcję na danym terytorium (por. KG FZ¦ 91,2; Por. Niniejszy Statut 10).

3. Nominacja asystenta dokonuje się pisemnie na okre¶lon± czasowo kadencję, która ł±cznie nie może przekroczyć dwunastu lat.

4. Gdy nie jest możliwe mianowanie dla Wspólnoty asystenta duchowego, który byłby zakonnikiem Pierwszego Zakonu lub TOR, kompetentny wyższy przełożony może powierzyć posługę asystenta duchowego:

- zakonnikom lub zakonnicom należ±cym do innych instytutów franciszkańskich;
- franciszkanom ¶wieckim, duchownym lub nie, specjalnie przygotowanym do tej posługi;
- innym duchownym diecezjalnym lub zakonnikom niefranciszkańskim (por. KG FZ¦ 89,4).

Art. 16

1. Na stopniach międzynarodowym, narodowym i regionalnym, asystenci, jeżeli jest ich więcej niż jeden, tworz± Konferencję i wykonuj± posługę kolegialnie względem FZ¦ i MF (por. KG FZ¦ 90,3).

2. Każda Konferencja Asystentów rz±dzi się własnym, wewnętrznym regulaminem.

3. Statuty Narodowe i Regionalne FZ¦ ustal± liczbę asystentów, którzy należ± do Rady Narodowej i Regionalnej.

b. Asystenci generalni

Art. 17

1. Asystenci generalni s± mianowani przez stosownego ministra generalnego po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Międzynarodowej FZ¦ - CIOFS (por. KC FZ¦ 90,3).

2. Wypełniaj± swoj± posługę na rzecz Prezydium Rady Międzynarodowej, tworz±c Konferencję, która troszczy się o asystencję duchow± w całym FZ¦ (por. KG FZ¦ 90,3).

3. Zadaniem Konferencji Asystentów Generalnych jest:

- współpraca z Rad± Międzynarodow± i jej Prezydium w duchowej i apostolskiej animacji FZ¦, a w szczególno¶ci w formach ¶wieckich posługuj±cych we wspólnotach;
- koordynacja na poziomie międzynarodowym asystencji duchowej FZ¦ i MF;
- rozbudzanie zainteresowań braci i wyższych przełożonych FZ¦ i MF;
- zapewnienie wizytacji pasterskiej Rad Narodowych FZ¦ (por. KG FZ¦ 92,2) i uczestniczenia w narodowych kapitułach wyborczych (por. KG FZ¦ 76,2).

Art. 18

1. Zadaniem Asystenta Generalnego jest informowanie Ministra Generalnego i swojego Zakonu o życiu i działalno¶ci FZ¦ i MF.

2. Ponadto zajmuje się on sprawami dotycz±cymi asystencji wykonywanej przez swój Zakon względem FZ¦ i MF, spotyka się ze wspólnotami miejscowymi, wobec których pełni posługę asystencji własny Zakon oraz troszczy się o podtrzymanie stałych braterskich relacji z asystentami własnego Zakonu.

c. Asystenci narodowi

Art. 19

1. Asystenci narodowi FZ¦ i MF s± mianowani przez kompetentnego wyższego przełożonego po wysłuchaniu Rady Narodowej (por. KG FZ¦ 97,2). Na terytorium, na którym więcej niż jeden przełożony wyższy ma władzę mianowania asystenta, należy kierować się zasadami kolegialnymi uzgodnionymi w¶ród przełożonych posiadaj±cych jurysdykcję na terenie danego kraju (por. KG FZ¦ 97,2).

2. Wypełniaj± oni ponadto swoj± posługę wobec Rady Narodowej i troszcz± się o asystencję duchow± Wspólnoty Narodowej. Jeżeli jest ich kilku, tworz± Konferencję i wypełniaj± posługę kolegialnie (por. KG FZ¦ 90,3).

3. Do zadań Konferencji Asystentów Narodowych lub Asystenta Narodowego, jeżeli jest sam, należy:

- współpraca z Rad± Narodow± w animacji duchowej i apostolskiej franciszkanów ¶wieckich w życiu ko¶cielnym i społecznym narodu, a szczególnie w formacji ¶wieckich posługuj±cych we wspólnotach;
- zapewnienie wizytacji duszpasterskiej Rad Regionalnych FZ¦ (por. KG FZ¦ 93,1-2) i uczestnictwo w regionalnych kapitułach wyborczych (por. KG FZ¦ 76,2);
- koordynacja na poziomie narodowym posługi Asystentów duchowych, ich formacji i umacnianie braterskich więzi między nimi;
- rozbudzanie zainteresowania braci FZ¦ i MF.

Art. 20

1. Zadaniem asystenta narodowego jest informowanie wyższych przełożonych swojego Zakonu o życiu i działalno¶ci FZ¦ i MF w kraju.

2. Ponadto zajmuje się on sprawami dotycz±cymi asystencji wykonywanej przez swój Zakon względem FZ¦ i MF, spotyka się ze wspólnotami miejscowymi, wobec których pełni posługę asystencji własny Zakon oraz troszczy się o podtrzymanie stałych braterskich relacji z asystentami regionalnymi i miejscowymi własnego Zakonu.

d. Asystenci regionalni

Art. 21

1. Asystenci regionalni FZ¦ i MF s± mianowani przez kompetentnego wyższego przełożonego po wysłuchaniu Rady Regionalnej (por. KG FZ¦ 91,2). Na terytorium, na którym więcej niż jeden przełożony ma władzę mianowania asystentów, należy kierować się zasadami kolegialno¶ci uzgodnionymi w¶ród przełożonych posiadaj±cych jurysdykcję w danym regionie (por. KG FZ¦ 91,2).

2. Wypełniaj± oni swoj± posługę wobec Rady Regionalnej i troszcz± się o asystencję duchow± Wspólnoty regionalnej. Jeżeli jest ich kilku, tworz± Konferencję i wypełniaj± posługę kolegialnie (por. KG FZ¦ 90,3).

3. Do zadań Konferencji Asystentów regionalnych lub Asystenta regionalnego, jeżeli jest sam, należy:

- współpraca z Rad± regionaln± w animacji duchowej i apostolskiej franciszkanów ¶wieckich w życiu ko¶cielnym i społecznym regionu, a szczególnie w formacji ¶wieckich posługuj±cych we wspólnotach;
- zapewnienie wizytacji duszpasterskiej Rad miejscowych FZ¦ (por. KG FZ¦ 93,1-2);
- uczestnictwo w miejscowych kapitułach wyborczych (por. KG FZ¦ 76,2);
- koordynacja na poziomie regionalnym posługi Asystentów duchowych, ich formacji i umacniania braterskiej więzi między nimi;
- rozbudzanie zainteresowań braci FZ¦ i MF.

Art. 22

1. Zadaniem asystenta regionalnego jest informowanie wyższych przełożonych i swojego Zakonu o życiu i działalno¶ci FZ¦ i MF w regionie.

2. Ponadto zajmuje się on sprawami dotycz±cymi asystencji wykonywanej przez swój Zakon względem FZ¦ i MF, spotyka się ze wspólnotami miejscowymi, wobec których w regionie pełni posługę asystencji jego Zakon oraz troszczy się o podtrzymanie stałych, braterskich relacji z asystentami miejscowymi własnego Zakonu.

e. Asystenci miejscowi

Art. 23

1. Asystent miejscowy, razem z Rad± Wspólnoty, jest odpowiedzialny za formację kandydatów (KG FZ¦ 37,2) i przed profesj± wyrazi opinię o poszczególnych kandydatach (KG FZ¦ 41,1).

2. Razem z przełożonym podejmuje dialog z braćmi, którzy znaleĽli się w trudno¶ciach i którzy zamierzaj± opu¶cić Wspólnotę, lub których postępowanie jest wyraĽnie sprzeczne z Reguł± (KG FZ¦ 56,1-2; 58,1-2).

Opracował i zamie¶cił: Titanic - Drukuj
2393865 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |