Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 73 razy
"TERCJARZ" - 11/2015

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY - 11/2015
Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2015 roku:

O nowe powołania do FZŚ,
błogosławieństwo Boże dla Wspólnot Franciszkańskich,
szczególnie dla Wspólnoty w Wąbrzeźnie,
dary Ducha św. podczas kapituły wyborczej
do Rady Miejscowej.


Konstytucje Generalne - Wspólnota Miejscowa
Artykuł 47

Każda wspólnota miejscowa jako podstawowa komórka jednego Zakonu jest powierzona opiece duszpasterskiej Zakonu franciszkańskiego, który ją kanonicznie erygował.


Artykuł 49

1. Radę wspólnoty miejscowej tworzą pełniący następujące urzędy: przełożonego, zastępcy przełożonego, sekretarza, skarbnika i mistrza formacji. Według potrzeb każdej wspólnoty mogą być dołączone inne urzędy. Do Rady należy na mocy prawa asystent duchowy wspólnoty.

2. Wspólnota, zgromadzona na zebraniu lub kapitule, rozpatruje sprawy, które dotyczą jej życia i organizacji. Co trzy lata na zebraniu lub kapitule wyborczej wybiera przełożonego i Radę, zgodnie z normami przewidzianymi w Konstytucjach i Statutach.


Artykuł 50

1. Do Rady wspólnoty miejscowej należy:

• popieranie inicjatyw koniecznych do rozwoju życia braterskiego, umacniania formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej swoich członków, aby podtrzymywać ich w dawaniu świadectwa i w zaangażowaniu się w świecie;
• dokonywanie konkretnych i odważnych, adekwatnych do sytuacji wspólnoty wyborów zaangażowania pośród różnorodnych możliwych działań na polu apostolskim.

2. Zadaniem Rady jest ponadto:

• decydowanie o przyjęciu i dopuszczeniu do profesji nowych braci;
• nawiązywanie braterskiego dialogu z członkami, którzy znajdują się w szczególnych trudnościach, i stosowanie konsekwentnych środków zaradczych;
• przyjmowanie prośby o odejście i decydowanie o zawieszeniu danego członka w przynależności do wspólnoty;
• podejmowanie decyzji o ustanowieniu sekcji lub grup, zgodnie z Konstytucjami i Statutami;
• decydowanie o przeznaczeniu funduszy będących w dyspozycji i ogólne rozpatrywanie kwestii dotyczących administracji finansowej oraz spraw ekonomicznych wspólnoty;
• powierzanie zadań radnym i innym profesom;
• proszenie o odpowiednich i przygotowanych zakonników jako asystentów u kompetentnych przełożonych Pierwszego Zakonu;
• wypełnianie innych obowiązków wskazanych w Konstytucjach albo koniecznych do osiągnięcia właściwych celów.Urzędy we wspólnocie


Artykuł 51


1. Zachowując nienaruszoną współodpowiedzialność Rady w animacji i kierowaniu wspólnotą, do przełożonego, który jest pierwszym odpowiedzialnym za wspólnotę, należy troska o to, aby były realizowane wskazania i decyzje wspólnoty oraz Rady, które będzie informował o swoim działaniu.

2. Zadaniem przełożonego jest ponadto:

• zwoływanie, przewodniczenie i kierowanie zebraniami wspólnoty i Rady; zwoływanie co trzy lata kapituły wyborczej wspólnoty, po wysłuchaniu Rady co do formalności zwołania;
• przygotowanie rocznego sprawozdania do przesłania Radzie wyższego;
• stopnia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę wspólnoty;
• reprezentowanie wspólnoty we wszystkich kontaktach z władzami kościelnymi i cywilnymi. Kiedy wspólnota uzyska osobowość prawną w ustawodawstwie cywilnym, przełożony – gdzie to możliwe – podejmuje przedstawicielstwo prawne;
• proszenie, za zgodą Rady, o wizytację pasterską i wizytację braterską przynajmniej raz w okresie trzech lat;
• wprowadzanie w czyn tego, co Konstytucje odnoszą do jego kompetencji.


Artykuł 52

1. Obowiązkiem zastępcy przełożonego jest:

• współpraca z przełożonym w duchu braterskim i wspomaganie go w wypełnianiu właściwych mu zadań;
• wypełnianie funkcji, które zostają mu powierzone przez Radę względnie przez zebranie lub kapitułę;
• zastępowanie przełożonego w jego kompetencjach i odpowiedzialności, w przypadku nieobecności lub czasowej przeszkody;
• podjęcie funkcji przełożonego, kiedy urząd wakuje.

2. Obowiązkiem sekretarza jest:

• sporządzanie aktów urzędowych wspólnoty i Rady oraz troska o ich wysłanie odnośnym adresatom;
• dbanie o prowadzenie na bieżąco archiwum i rejestrów, w których odnotowuje przyjęcia do Zakonu, profesje, zgony, odejścia i przeniesienia ze wspólnoty;
• dbanie o komunikowanie znaczniejszych faktów różnym szczeblom i, jeżeli jest to stosowne, o rozpowszechnianie ich za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

3. Zadaniem mistrza formacji jest:

• koordynowanie z pomocą innych członków Rady działalności formacyjnej wspólnoty;
• pouczanie i animowanie postulantów w okresie wprowadzenia, kandydatów w okresie formacji początkowej i neoprofesów;
• informowanie przed profesją Rady wspólnoty o zdatności kandydata do podjęcia życia według Reguły.

4. Zadaniem skarbnika lub ekonoma jest:

• pilne strzeżenie otrzymanych składek, odnotowywanie w odpowiednim rejestrze poszczególnych przychodów, daty ich przekazania jemu i nazwiska ofiarodawcy albo tego, który je zebrał;
• odnotowywanie w tym samym rejestrze danych dotyczących wydatków, z wyszczególnieniem daty i przeznaczenia, zgodnie ze wskazaniami Rady wspólnoty;
• składanie sprawozdania ze swego zarządzania wobec zebrania i Rady wspólnoty, stosownie do Statutu narodowego.Uczestnictwo w życiu wspólnoty


Artykuł 53


1. Wspólnota ma dawać własnym członkom okazję do spotkania i współpracy poprzez zebrania, organizowane tak często, jak pozwalaj ą na to sytuacje środowiskowe, i z zaangażowaniem wszystkich.

2. Wspólnota niech zbiera się okresowo także jako społeczność kościelna dla sprawowania Eucharystii w atmosferze, która będzie umacniała więź braterską i określała tożsamość Rodziny Franciszkańskiej. Gdzie nie ma możliwości celebracji w grupie, trzeba brać udział w celebracji w szerszej wspólnocie kościelnej.

3. Włączenie do wspólnoty miejscowej i uczestnictwo w życiu wspólnoty jest istotnym elementem przynależności do FZŚ. Należy zgodnie ze wskazaniami Statutów narodowych podjąć stosowne inicjatywy dla utrzymania więzi ze wspólnotą przez braci, którzy z ważnych powodów zdrowia, rodziny, pracy lub odległości mają przeszkody, aby aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty.

4. Wspólnota wspomina z wdzięcznością braci zmarłych i dalej podtrzymuje komunię z nimi w modlitwie i Eucharystii.

5. Statuty narodowe mogą przewidzieć szczególne formy więzi ze wspólnotą dla tych, którzy – nie należąc do FZŚ – pragną dzielić jego życie i działalność.Przeniesienie


Artykuł 55


Jeżeli jakiś brat, z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, pragnie przejść do innej wspólnoty, po uprzednim powiadomieniu Rady wspólnoty, do której należy, składa umotywowaną prośbę do przełożonego wspólnoty, do której pragnie być agregowany. Rada tej ostatniej wspólnoty podejmuje decyzję po otrzymaniu na piśmie niezbędnych informacji od wspólnoty pochodzenia.Zarządzenia czasowe


Artykuł 56


1. Bracia, którzy znajdują się w trudnościach, mogą prosić formalnym aktem o czasowe odejście ze wspólnoty. Rada z miłością i roztropnością rozważy prośbę, po braterskim dialogu przełożonego i asystenta z zainteresowanym. Jeżeli motywacje wydają się uzasadnione, po okresie danym bratu będącemu w trudnościach na zastanowienie, Rada przyjmuje jego prośbę.

2. Powtarzające się i długotrwałe niewypełnianie obowiązków wypływających z życia wspólnoty i inne zachowania rażąco kontrastujące z Regułą muszą być rozpatrzone przez Radę, w dialogu z bratem zaniedbującym się. Tylko w przypadku uporczywości lub recydywy Rada poprzez tajne głosowanie może zadecydować o zawieszeniu w przynależności do wspólnoty, powiadamiając o tym na piśmie zainteresowanego.

3. Odejście dobrowolne ze wspólnoty albo postanowienie o zawieszeniu w przynależności do niej musi być odnotowane w rejestrach wspólnoty. Pociąga to za sobą wykluczenie z zebrań i działalności wspólnoty, łącznie z prawem głosu czynnego i biernego, pozostaje zaś nienaruszona przynależność do Zakonu.


Artykuł 57

1. Franciszkanin świecki, w przypadku odejścia dobrowolnego albo zawieszenia w przynależności do wspólnoty, może prosić o ponowne przyjęcie, kierując odpowiednią prośbę pisemną do przełożonego.

2. Rada po zbadaniu racji podanych przez zainteresowanego ocenia, czy można uznać za nieaktualne motywy, które spowodowały odejście albo zawieszenie, oraz, gdyby tak było, przyjmuje go ponownie, odnotowując decyzję w aktach wspólnoty.Zarządzenia ostateczne


Artykuł 59


Ktokolwiek czułby się pokrzywdzony przez zarządzenia podjęte wobec niego, może odwołać się w przeciągu trzech miesięcy do Rady wyższego stopnia od tej, która wydała decyzję, i – w kolejnych instancjach – do dalszych stopni aż do Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ, a w ostatniej instancji do Stolicy Apostolskiej.

A K T U A L N O Ś C I


W dniu 04 października 2015 roku 1 siostra i brat złożyli przyrzeczenia I profesji i kolejna siostra i brat rozpoczęli formację w nowicjacie. Gratulujemy siostrom i braciom i życzymy dalszego rozwoju duchowego wzorem św. Franciszka.

KALENDARZ LITURGICZNY


01.11. - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

02.11. - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH (Dzień Zaduszny)


03.11. - Wspomnienie obowiązkowe Zmarłych Braci i Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Serafickiego

04.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa

09.11. - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

10.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła

11.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa

12.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika

13.11. - Wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – Pierwszych męczenników Polskich

14.11. - Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Mikołaja Tavelićia i Towarzyszy

15.11. - Wspomnienie św. Dydaka z Alcali, patrona braci zakonnych

17.11. - Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ

18.11.
- Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

19.11. - Wspomnienie obowiązkowe bł. Salomei, dziewicy

21.11. - Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania NMP

22.11. - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

24.11. - Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy

27.11. - Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Antoniego Fasaniego, kapłana

30.11. - Święto św. Andrzeja, Apostoła
WIADOMOŚCI DLA WSPÓLNOTY FZŚ


W każdą sobotę o godz. 10.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.

W maju, czerwcu i październiku nie ma adoracji po Mszy świętej,
bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie,
a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa - Nieszpory.


02.-08.11. – modlitwy za zmarłych na cmentarzu po wieczornej Mszy św.

16.11. - Spotkanie Rady Miejscowej - po wieczornej Mszy św.

28.11. - Kapituła wyborcza Rady Miejscowej FZŚ- godz. 10.00 Msza św.

29.11. - Spotkanie w salce - godz. 14.30, Msza św.- godz. 16.00.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja: s. Bożenna Chełkowska OFS, Materiały pomocnicze: Konstytucje Generalne FZŚ
Opieka merytoryczna: o. Bonus Tomasz Dąbrowski OFM.
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl

Opracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2397619 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |