Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 125 razy
"TERCJARZ" - 03/2012

MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - Brodnica 03/2012

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2012 roku:

„O jedność i wzajemne zrozumienie we wspólnotach
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.”

O. dr Arkadiusz Mirosław Czaja OFMDOKUMENTY PRAWNE
FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH


Sobór Watykański II w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam acuositatem stwierdza, że stowarzyszenia założone dla celów apostolstwa zespołowego niosą pomoc swym członkom i przygotowują ich do posłannictwa, odpowiednio kierują ich pracą misyjną, aby uzyskali jak najlepsze owoce działalności ewangelizacyjnej. Poprzez zintegrowanie aktywności wiernych, można osiągnąć ważne cele w dzisiejszym apostolstwie. Świeccy, pełnoprawni członkowie Kościoła ponoszą pełną odpowiedzialność za jego apostolstwo, które jest uczestnictwem w samej zbawczej misji Kościoła.

Człowiek zgodnie ze swoją naturą odczuwa potrzeby rozwoju i doskonalenia siebie. Realizuje je nie tylko poprzez działanie indywidualne, ale przede wszystkim wykazując aktywność w społeczności. Zasadnicze korzyści osiąga się żyjąc we wspólnotach, które są
organiczną całością wielu osób oraz ich działań. Jedną z takich wspólnot wiernych jest Franciszkański Zakon Świeckich założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1221 r.Obowiązek poznania i przestrzeganie
prawa kanonicznego


Każdy franciszkanin świecki składa profesję, która jest publicznym przyrzeczeniem życia Ewangelią; drogą naśladowania Jezusa Chrystusa, według przykładu ukazanego przez Założyciela. Powinni starać się coraz lepiej poznawać życie i dzieło Zbawiciela przez częste, a nawet codzienne czytanie i rozważanie fragmentów z Pisma Świętego. Są zobowiązani także do poznawania charyzmatu franciszkańskiego, poprzez czytanie i rozważanie pism św. Franciszka i innych autorów franciszkańskich, co pozwala zgłębiać duchowość franciszkańską, która jest jedną z form duchowości chrześcijańskiej. Powinni być wzorowymi chrześcijanami, posłusznymi władzy Kościoła katolickiego. W tym celu pomocą jest zaznajamianie się z dokumentami FZŚ: Reguła, Konstytucje Generalne, Statuty Międzynarodowe i partykularne oraz Rytuał.. One wyznaczają ewangeliczną drogę do zbawienia.

Prawodawstwo FZŚ przechodziło wielorakie fazy rozwojowe, co najczęściej podyktowane było zmieniającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi, a szczególnie koniecznością dostosowania się do aktualnie obowiązujących zarządzeń Kościoła katolickiego. Sposób życia i modlitwy oraz pracy powinien dobrze odpowiadać dzisiejszym możliwościom fizycznym i psychicznym członków, jak również stosownie do wymogów charakteru stowarzyszenia, potrzebom apostolskim, wymaganiom kultury, warunkom społecznym i ekonomicznym.

W posoborowym okresie stowarzyszenia katolickie podejmowały wielki wysiłek, by w ramach swej odnowy dostosować swe prawo do ducha i wymogów stawianych przez prawodawstwo Kościoła. Po ogłoszeniu w 1983 r. przez Papieża Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego powstała nowa konieczność dostosowania prawa własnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do obowiązującego prawa kanonicznego. Wynikał z tego obowiązek przejrzenia na nowo i dostosowania prawa własnego do przepisów nowego Kodeksu.

Św. Franciszek założył trzy zakony, aby ich członkowie mogli uświęcić się i zbawić siebie oraz służyć innym ludziom pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej w ramach misji Kościołowi katolickiemu. Osoby wybierające życie franciszkańskie w instytucie zakonnym bądź w Franciszkańskim Zakonie Świeckich mają dwa zasadnicze cele: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej oraz apostolat w ramach zadań Kościoła. Poznanie oraz systematyczne studiowanie aktualnie obowiązującego prawodawstwa FZŚ jest pomocą dla członów wspólnoty w kroczeniu drogą franciszkańską, a zwłaszcza w dobrym kierowaniu oraz funkcjonowaniu wspólnot na wszystkich szczeblach: międzynarodowym, narodowym, regionalnym i miejscowym.Prawo własne

Oprócz prawa powszechnego zawartego w Kodeksie, każde stowarzyszenie rządzi się przepisami własnymi, zwanymi regułą, konstytucjami i statutami, one to stanowią prawo partykularne. W prawie kanonicznym zbiory dodatkowe noszą różne nazwy, jak dyrektoria, statuty, dekrety, prawo dodatkowe czy uzupełniające. Od głównego zbioru różnią się między innymi większą elastycznością, to jest zmiennością konieczną ze względu na potrzebę dostosowania ich do zmieniających się potrzeb czasu i miejsca. O ich modyfikacji czy zmianie decyduje samo stowarzyszenie. Prawo dodatkowe może zawierać elementy o różnym charakterze: ze względu na naturę, są to normy, którymi mogą być ustawy czy nakazy ogólne; ze względu na materię, są to normy dyscyplinarne obowiązujące w całym stowarzyszeniu lub statuty regulujące sposób postępowania w określonych częściach stowarzyszenia.

FZŚ podaje osobom świeckim zasady życia według Ewangelii. Pokazuje katolikom jak w oparciu o przepisy Reguły, Konstytucji, Rytuału i Statutów dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, a równocześnie wypełniać obowiązki rodzinne, zawodowe, naukowe i obywatelskie.

Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest zbiorem przepisów życia doskonałego, ułożonego według myśli i ducha św. Franciszka z Asyżu i zatwierdzone przez władzę Kościoła katolickiego. Reguła zatwierdzona przez papieża Pawła VI, w 1978 r. zawiera wstęp oraz trzy rozdziały; pierwszy dotyczy ogólnych norm o Franciszkańskim Zakonie Świeckich; drugi rozdział podaje zasady życia; trzeci określa normy życia we wspólnocie; zakończona jest błogosławieństwem Św. Franciszka z Asyżu. Reguła nie jest tylko pobożnym życzeniem czy też zachętą, ale ma moc prawną. Kto się zobowiązuje do przyjęcia Reguły jako normy życia, czyni to dla miłości Bożej. Przepisy jej, dokładnie zachowane, pomogą osiągnąć doskonałość chrześcijańską.

Przepisy Reguły są uzupełnione przez normy bardziej szczegółowe, zwane konstytucjami i statutami. Konstytucje określają regułę i dostosowują ją do praktyki życiowej danego stowarzyszenia. W zakonie franciszkańskim reguła oznaczała prawo zasadnicze, podstawowe. Reguła i konstytucje są od siebie dokładnie oddzielone, jednak wzajemnie się uzupełniają.

Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zostały zaaprobowane i zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego 8 grudnia 2000 r.. Konstytucje są objaśnieniem, zastosowaniem i uzupełnieniem Reguły. Określają one zwłaszcza organizacyjną stronę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i działanie członków. Zawierają trzy rozdziały: pierwszy dotyczy ogólnie o Franciszkańskim Zakonie Świeckich, drugi rozdział podaje zasady życia i działalności, trzeci określa normy życia we wspólnocie.

Oprócz konstytucji, mogą być w poszczególnych wspólnotach statuty. Sposób uchwalania oraz ich moc prawną określa konstytucja. Przepisy zawarte w statutach nie mogą się sprzeciwiać normom zawartym w konstytucji, ale je uzupełniają i bardziej stosują do życia praktycznego. Zbiór prawa, jakimi są statuty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mają na celu uszczegółowienie zapisów zawartych w Konstytucjach Generalnych oraz dostosowanie ich do warunków i zwyczajów występujących w danym państwie. Konstytucje dopuszczają obok Statutów Międzynarodowych i Narodowych, także zredagowanie statutów dla asystentów i młodzieży franciszkańskiej oraz statutów regionalnych i miejscowych. Statuty te powinny być uzupełnieniem ogólnego prawodawstwa kościelnego. Winny określić dodatkowe dyspozycje i ustalenia, które nie mogą być sprzeczne z ogólnym prawem Kościoła katolickiego oraz prawodawstwem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Statuty regionalne powinny być uchwalane na kapitule regionalnej, a statuty miejscowe na kapitule miejscowej. Uchwalone przez kapitułę danej wspólnoty statuty muszą uzyskać zatwierdzenie wyższej instancji.

Statuty regionalne powinny zawierać określenia: wspólnoty regionalnej, miejsca siedziby Rady regionalnej, własnej pieczęci, także opis dzieł prowadzonych przez wspólnotę regionalną oraz sposób zarządzania nimi i kontrolowanie ich wykonywalności. Statuty regionalne mogą określać także powołanie okręgów, sposób kierowania nimi oraz ich relację z Radą regionalną, źródło i sposób finansowania Rady regionalnej, sposób odbywania postulatu, nowicjatu i junioratu, sposób powoływania i liczbę członków kapituły regionalnej oprócz tych, którzy wchodzą z urzędu, sposób zwoływania kapituły regionalnej zwyczajnej i nadzwyczajnej, sposób wyboru radnych, określenie składu i struktury Rady regionalnej, częstotliwość jej spotkań, poza tym zdefiniowanie majątku wspólnoty regionalnej oraz sposobu zarządzania nim i jego kontroli. Statuty regionalne mogą określać jeszcze inne ustalenia konieczne dla funkcjonowania wspólnoty regionalnej.

Statuty wspólnoty miejscowej mogą zawierać następujące opisy: funkcjonowania dzieł apostolatu; powoływania sekcji i grup; formy odbywania postulatu i nowicjatu oraz junioratu; sposobu zwoływania kapituły wspólnoty miejscowej zwyczajnej lub nadzwyczajnej; sposobu wyboru radnych; majątku wspólnoty, sposobu zarządzania nim i kontroli, źródła i sposób finansowania wspólnoty miejscowej. Statuty miejscowe mogą określać jeszcze inne ustalenia konieczne dla funkcjonowania wspólnoty miejscowej.

Szczególnym zbiorem prawa własnego o charakterze liturgicznym jest Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, zatwierdzony przez Kongregację Sakramentów i Kultu Bożego, według którego powinny być sprawowane obrzędy liturgiczne oraz przeprowadzane spotkania wspólnoty. Rytuał dzieli się na dwie części; pierwsza dotyczy obrzędu inicjacji, obrzędu profesji i jej ponawiania oraz świętowania jubileuszy; druga część zawiera modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie zebrań, obrzęd celebracji kapituły wyborczej oraz zakładania nowej wspólnoty. Rytuał zawiera także teksty z Pisma Świętego, pisma franciszkańskie, modlitwy codzienne oraz obrzęd: przyjęcia do postulatu, wizytacji wspólnoty miejscowej, przyrzeczenia młodzieży franciszkańskiej, przyjęcia dzieci do grona Rycerzy św. Franciszka z Asyżu, oraz teksty modlitwy powszechnej, błogosławieństwa w roku kościelnym, informacje dotyczące uzyskiwania odpustów i tematy formacyjne.

Postanowienia Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską gwarantują stowarzyszeniom katolickim w Polsce możliwość funkcjonowania także w obrębie prawa państwowego, łącznie ze wszystkimi przywilejami, jednakże ich działalność musi być zgodna z prawem polskim. Wierni świeccy oraz duchowni mogą realizować wspólne cele lub zainteresowania, które jednak zawsze muszą być związane z uczestnictwem w powszechnej misji Kościoła katolickiego.
A K T U A L N O Ś C I

Z okazji Światowego Dnia Chorych 12 lutego 2012 roku przedstawiciele wspólnoty FZŚ i FRA uczestniczyli we Mszy św. w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy, a zaraz po Mszy św. udali się w odwiedziny do chorych, obdarzając każdego ciepłym słowem i drobnym upominkiem. Delegaci z FZŚ udali się również w odwiedziny do chorych sióstr z FZŚ.
KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA

W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.

W każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa Litanią ku czci św. Franciszka.
W m-cu maju, czerwcu i październiku, nie ma adoracji po Mszy świętej, bowiem wystawienie Najświętszego Sakramentu jest podczas nabożeństw.


W każdy piątek o godz. 17.30 – udział w modlitwie różańcowej i nabożeństwie, a po wieczornej Mszy św. wspólna Modlitwa Brewiarzowa.


23.03. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady,

25.03. – godz. 17.00 – spotkanie w salce, godz. 18.00 – Msza św.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W BRODNICY
Redakcja:
s. B. Chełkowska, br. S. Jakubowski (bibliografia: mat. formacyjne FZŚ – "Życie i działalność franciszkanów świeckich")
Opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Adres e-mail: fzsbrodnica@go2.pl
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.plOpracował i zamieścił: Titanic - Drukuj
2394274 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |