"TERCJARZ" - 2/2009
Dodane przez Titanic dnia 02-02-2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 2/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w lutym 2009 roku:

„O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla o. Sylwestra”…… Kto trwa w miłości, trwa w Bogu ……Któż z nas nie chciałby być kochany przez wszystkich. To zapewne pragnienie każdego człowieka, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia, stanowiska. A tak w tym naszym codziennym życiu niekiedy trudno być kochanym i trudno kochać.

Nie możemy być szczęśliwi, nie kochając, nie obdarowując miłością nie tylko bliźniego ale przede wszystkim potrzebującego. Nie możemy np. w życiu codziennym modlić się zapominając o bliźnim. Stanowiłoby to zaprzeczenie Ewangelii, którą głosił Chrystus.

Wiara bez uczynków martwa jest. Uczynki zaś wyrastają z miłości, wiary i łaski Bożej, która winna być nastawiona na dobro drugiej osoby, wzajemnej miłości. Dotyczy to każdego z nas, również i naszej wspólnoty. Jezus przecież powiedział: „ Po tym poznają żeście moi, gdy wzajemną miłość mieć będziecie ”.

Myślę, że taka potrzeba miłości wynika z faktu, iż Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i uczynił to z miłości. Z miłości do człowieka Syna swego dał, aby nas odkupił.

Tu ukazał nam największy wymiar miłości, jakim jest poświęcenie i oddanie. Na pewno miłość jest wielką łaską i cnotą, którą wciąż winniśmy doskonalić i w niej wzrastać, -
zwłaszcza my, chrześcijanie, bo „ On pierwszy nas umiłował.. ” , „ Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a On w nim ”.

Świat przed Chrystusem był światem bez miłości. Dopiero On przyszedł wytłumaczyć i urzeczywistnić ludzkie braterstwo.

Tajemnica ta polega na czerpaniu tej zdolności do miłowania – bliźniego ze spotkania z Chrystusem eucharystycznym, a to spotkanie nabiera swego realizmu i głębi dzięki posłudze innym.

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne. Tam, gdzie kwitnie wiara, nadzieja i miłość, zbiera owoce jej działania. Wcieleniem Boskiej miłości jest Jezus Chrystus – miłość doskonała, która pociąga i zachwyca, wlewa pokój i radość i zawsze powtarza, że kocha tak mnie, jak i Ciebie.

W życiu ziemskim doświadczamy miłości i człowieka i Boga, ale miłość Boga jest zawsze bezinteresowną, przebaczającą, ukierunkowaną zawsze na dobro człowieka i tym właśnie zachwyca i przyciąga, bo nie szuka swego, nie unosi się pychą, gniewem, nie szuka poklasku, wszystko znosi, wszystko przetrzyma, miłość ta łaskawa jest, cierpliwa.

Bóg nie pogardza nikim. Kocha nas wszystkich miłością tak wielką, że z miłości do nas umiera na krzyżu. Bądźmy uczniami i naśladowcami Jezusa, naśladując Jego pokorę, i miłość. Zdając się na Boga, przemieniajmy nasze życie.

Odnawiajmy najpierw siebie a następnie oblicze świata w
każdych okolicznościach, w każdym miejscu i w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem.

Wybierajmy prawdziwą wolność, wierność i czuwanie. To wszystko wymaga dużej dyscypliny życia i dużych wyrzeczeń na co dzień. A nagrodą jest życie w Jezusie i w Bożej radości.

Dlatego mottem dla chrześcijanina winno być „ Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam ”.

W odpowiedzi na tę miłość winniśmy „ miłować Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość, którą otrzymujemy od Boga i którą On nas napełnia, winniśmy przekazywać innym.

Bo skoro „ darmo otrzymujecie, darmo dawajcie ”.Hymn o miłości
/Pierwszy list do Koryntian 13, 1-3/

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał


AKTUALNOŚCIDnia 28 grudnia 2008 roku Wspólnota przeżywała spotkanie opłatkowe.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


04.02. - rozważanie Ewangelii po Mszy św. Wieczornej,
08.02. - Śpiew Godzinek ku czci NMP – godz. 7,30.
09.02. - po wieczornej Mszy św. - adoracja Najświętszego Sakramentu.
19.02. - po wieczornej Mszy św. – spotkanie Rady.
22.02. - ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14,45 spotkanie w salce, o godz.16,oo - Msza św. wspólnotowa.

W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa – prowadzi FRA.
TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl