Jeste¶my w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZ¦ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZ¦... ??
FZ¦ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZ¦
¦w. Franciszek z Asyżu
¦w. Elżbieta Węgierska
¦w. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZ¦ i FRA
Rada Narodowa FZ¦
Regiony FZ¦ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZ¦
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma ¦w. Franciszka
Duchowo¶ć franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dzi¶
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZ¦
Wspólnoty Narodowe FZ¦
Rada Narodowa FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZ¦ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZ¦ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZ¦ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 65 razy
FAQ: Najczę¶ciej zadawane pytania o FZ¦
Spotyka się różne nazwy: Franciszkański Zakon ¦wieckich, ¦wiecka Rodzina Franciszkańska, III Zakon ¶w. Franciszka, III Zakon Franciszkański. Czym się te zakony, organizacje od siebie różni±?
Wszystkie nazwy dotycz± tego samego trzeciego zakonu, który do 1978 r. nosił nazwę III Zakon ¶w. Franciszka (TZF), a po zatwierdzeniu nowej Reguły (24 czerwca 1978 r.) przez Ojca ¦więtego Pawła VI nosi nazwę Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich, w skrócie FZ¦.

Co to s± trzecie zakony?
Według kanonu 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego: "Stowarzyszenia, których członkowie, żyj±c w ¶wiecie, uczestnicz± w duchu jakiego¶ instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadz± życie apostolskie i zd±żaj± do chrze¶cijańskiej doskonało¶ci, nazywaj± się trzecimi zakonami lub otrzymuj± inn± odpowiedni± nazwę." (KPK 303).

Jaki jest główny cel członków trzecich zakonów?
Głównym celem trzecich zakonów jest d±żenie do doskonało¶ci i podejmowanie dzieł apostolskich w duchu konkretnej rodziny zakonnej. Trzecie zakony kieruj± się ogólnym prawem Ko¶cioła i prawodawstwem własnym (reguła, konstytucje generalne, statuty partykularne). Opiekę duchow± nad nimi Ko¶ciół powierzył przełożonym Pierwszych Zakonów.

Czym więc jest Franciszkański Zakon ¦wieckich - zakonem czy stowarzyszeniem?
FZ¦ jest III Zakonem w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyli stowarzyszeniem, którego członkowie żyj± w ¶wiecie i uczestnicz± w duchu instytutu zakonnego. Tym "instytutem zakonnym" jest I Zakon Franciszkański, [Zakon Braci Mniejszych (OFM), Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap), Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv)] i III Zakon Regularny (TOR). Różne jest znaczenie słowa "stowarzyszenie" w rozumieniu prawa ko¶cielnego (Kodeksu Prawa Kanonicznego) i prawa cywilnego.

Dlaczego opracowana została nowa Reguła FZ¦?
Po II Soborze Watykańskim uznano za konieczne dostosowanie prawodawstwa III Zakonu ¶w. Franciszka do zmienionych warunków, aby wł±czyć się w powszechne dzieło odnowy Ko¶cioła oraz otworzyć się na potrzeby współczesnego ¶wiata. Nowa Reguła FZ¦ zachowuje podstawowe zasady, które zawarte były w poprzednich regułach, równocze¶nie przenosz±c rozwi±zania szczegółowe do Konstytucji Generalnych, Statutu Międzynarodowego i Statutów Narodowych.

Kto i kiedy zatwierdził obecn± Regułę FZ¦?
Obecn± Regułę FZ¦ zatwierdził Ojciec ¦więty Paweł VI Listem Apostolskim "Seraphicus Patriarcha" z dnia 24 czerwca 1978 r. Wstęp do Reguły stanowi oryginalny tekst Zachęty ¶w. Franciszka dla braci i sióstr od pokuty. Zachęta... została wł±czona do Reguły jako wstęp, by Franciszkanie ¶wieccy mogli się wsłuchać w słowa samego ¶w. Franciszka, poznać Jego my¶li i to wszystko czego oczekiwał od swoich ¶wieckich na¶ladowców.

Jakie były wcze¶niejsze reguły III Zakonu ¶w. Franciszka?
Reguła "Memoriale Propositi" z roku 1221. Reguła papieża Mikołaja IV z roku 1289. Reguła papieża Leona XIII z roku 1883.

Kiedy powstał III Zakon ¶w. Franciszka?
III Zakon ¶w. Franciszka powstał w 1221 r. w chwili zatwierdzenia Reguły "Memoriale Propositi", jako zaakceptowanej przez Ko¶ciół formy życia grup pokutników franciszkańskich (Braci i Sióstr od Pokuty). Przyjmuje się, że pierwszym franciszkaninem ¶wieckim (tercjarzem) był bł. Luchezjusz z Pogibonsi (wspomnienie 28 kwietnia).

Co to znaczy, że Franciszkański Zakon ¦wieckich przynależy do Rodziny Franciszkańskiej?
W Ko¶ciele istnieje wiele rodzin duchowych, powołanych do życia przez Ducha ¦więtego, które posiadaj± różne charyzmaty. Do tych rodzin należy zaliczyć Rodzinę Franciszkańsk±, która w swoich różnych gałęziach uznaje ¶w. Franciszka z Asyżu za swego Ojca, inspiratora i wzór. Jednoczy ona wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi ¶wieckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czuj± się powołani, aby pój¶ć za Chrystusem ¶ladami ¶więtego Franciszka z Asyżu i żyć Ewangeli± na sposób ¶w. Franciszka. W Rodzinie Franciszkańskiej ma od pocz±tków swoje własne miejsce Franciszkański Zakon ¦wieckich. Stolica Apostolska powierzyła troskę duszpastersk± i opiekę duchow± nad FZ¦, na mocy przynależno¶ci do tej samej rodziny duchowej, I Zakonowi Franciszkańskiemu i III Zakonowi Regularnemu (TOR). S± to "instytuty", do których należy wyższe kierownictwo, o jakim jest mowa w kanonie 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Co to jest Trzeci Zakon Regularny?
Z biegiem czasu niektóre wspólnoty (kongregacje) Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich (III Zakonu ¶w. Franciszka) podjęły życie wspólnotowe, we wspólnotach męskich lub żeńskich, składaj±c ¶luby zakonne. W ten sposób powstawały zgromadzenia zakonne oparte o Regułę III Zakonu ¶w. Franciszka. Odnowion± Regułę Franciszkańskiego III Zakonu Regularnego zatwierdził Ojciec ¦więty Jan Paweł II w dniu 8 grudnia 1982 roku. Niektóre zgromadzenia zakonne nie wywodziły się ze wspólnot FZ¦, lecz od pocz±tku powstały w oparciu o regułę III Zakonu ¶w. Franciszka. Czę¶ć męskich zgromadzeń zakonnych poł±czyło się tworz±c nowy zakon - III Zakon Regularny (TOR).

Jak liczne s± zakony franciszkańskie?
I Zakon Franciszkański - Bracia Mniejsi, czyli Franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych - OFM, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - OFMCap, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych - OFMConv) - liczy ok. 36 tys. członków. II Zakon Franciszkański - Ubogie Panie, czyli Klaryski - liczy ok. 22 tys. członkiń. III Zakon Regularny (TOR) oraz zgromadzenia zakonne oparte na regule III Zakonu ¶w. Franciszka - licz± ok. 150 tys. Franciszkański Zakon ¦wieckich (FZ¦) - Franciszkanie ¶wieccy - liczy ok. 500 tys. członków. Rodzina Franciszkańska jest najliczniejsza w Ko¶ciele Katolickim i liczy ok. 700 tys. członków

Co to znaczy, że Franciszkański Zakon ¦wieckich ukształtował się, jako naturalne zespolenie wszystkich katolickich wspólnot franciszkanów ¶wieckich? Czy s± franciszkanie poza Ko¶ciołem Katolickim?
Poza Ko¶ciołem Katolickim najliczniejszy jest I, II i III Zakon w Ko¶ciele Anglikańskim. Poza tym istniej± wspólnoty w Ko¶ciele Luterańskim. W ostatnich latach powstały też wspólnoty Franciszkanów Ekumenicznych. Franciszkanie wszystkich zakonów katolickich oraz zakonów i wspólnot niekatolickich wspólnie działaj± we Franciscans International - stowarzyszeniu afiliowanym przy ONZ.

Jak kształtuje się struktura FZ¦?
Podstawow± komórk± FZ¦ jest wspólnota miejscowa przy ko¶ciele franciszkańskim lub diecezjalnym. Wspólnoty miejscowe z jednego terenu (w Polsce na terenie metropolii ko¶cielnej lub diecezji) tworz± wspólnotę regionaln±. Wspólnoty regionalne tworz± wspólnotę narodow±, a wspólnoty narodowe - wspólnotę międzynarodow±, która utożsamiana jest z całym Franciszkańskim Zakonem ¦wieckich. Wspólnot± na każdym poziomie kieruje rada wspólnoty (miejscowej, regionalnej, narodowej, międzynarodowej) z Przełożonym Wspólnoty

Jaka jest obecnie rola kapłanów we Franciszkańskim Zakonie ¦wieckich?
Na każdym poziomie struktur FZ¦ (wspólnota miejscowa, regionalna, narodowa i międzynarodowa) opiekę duchow± sprawuj± mianowani przez władze zakonne kapłani z I Zakonu Franciszkańskiego lub III Zakonu Regularnego zwani Asystentami duchowymi. Asystentami mog± być także mianowani za zgod± biskupa kapłani diecezjalni, którzy s± członkami FZ¦. Głównym zadaniem Asystenta duchowego jest:

- czuwanie nad wierno¶ci± nauczaniu Ko¶cioła i zachowaniem charyzmatu franciszkańskiego,

- w okresie formacji pocz±tkowej pomoc w rozeznaniu powołania,

- wspomaganie odpowiedzialnych ¶wieckich w zakresie formacji,

- sprawowanie posługi sakramentalnej (Msza ¶więta w czasie spotkania, ceremonie przyjęcia do postulatu i nowicjatu, złożenia profesji),

- troska o chorych franciszkanów ¶wieckich przez nawiedzenie ich z posług± sakramentaln± i pastersk±.

Co to znaczy, że Franciszkański Zakon ¦wieckich dostępny jest dla wszystkich grup (stanów) wiernych?
Do FZ¦ należeć mog± katolicy - osoby ¶wieckie (kobiety i mężczyzni, osoby samotne i małżonkowie), którzy nie maj± przeszkód w prowadzeniu życia sakramentalnego. Do złożenia profesji we Franciszkańskim Zakonie ¦wieckich wymagane jest ukończenie 18 lat życia. Do FZ¦ należeć także mog± księża diecezjalni, za zgod± swojego biskupa ordynariusza. Do FZ¦ nie mog± należeć zakonnice i zakonnicy oraz osoby ¶wieckie, które złożyły ¶luby lub przyrzeczenia w ramach innej duchowo¶ci niż franciszkańska.
Strona 1 z 2 1 2 >
2397611 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |